Päivähoito

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku, hakemuksen voi tehdä sähköisesti.                                     Hakemus  on jätettävä 4 kuukautta ennen toivotun hoidon alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, pyritään varhaiskasvatuspaikka järjestämään kahden viikon kuluessa.

Varhaiskasvatushakemuksen liitteeksi tulee olla tuloselvitys liitteineen sekä asiantuntijan lausunto, mikäli lapsella on erityisen tuen tarvetta.

Lisätietoja saa päiväkodinjohtajilta.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos

Varhaiskasvatusoikeus muuttuu 1.8.2016 alkaen, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa joko osapäiväisesti (4t/pv) tai osaviikkoisesti vanhempien toiveen mukaisesti. Kunta päättää lapsikohtaisesti tarkemmat, säännölliset toiminta-ajat. 

Oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen on mikäli lapsen vanhemmat tai huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä päätoimisesti. Edellä mainitun tilanteen päätyttyä varhaiskasvatusta on edelleen järjestettävä kahden kuukauden ajan, paitsi jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle.

Lapsella on myös oikeus säädettyä laajempaan, harkinnanvaraiseen varhaiskasvatukseen siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi tai jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista.

Esiopetusikäisillä on oikeus vain esiopetukseen 4 tuntia päivässä esiopetuksen työpäivinä, silloin kun toinen vanhempi tai huoltaja on kotona. Ns. harkinnanvaraisin perustein voi lapsella olla oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi.

Sähköinen päivähoitohakemus ohjeineen löytyy valikosta Sähköinen asiointi > > .

HUOM. Sähköinen asiointi on toistaiseksi poissa käytöstä 15.3.17 alkaen ohjelmavaihdoksen takia.

Tulostettavat lomakkeet:

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017.

Keskeisimmät muutokset 1.3.2017 alkaen

  • kahden ja kolmen hengen perheiden osalta perusteena olevia tulorajoja on korotettu
  • perheen toisen lapsen hoitomaksu määräytyy siten että se on 90 % ensimmäisen lapsen maksusta myös muissa maksuissa kuin korkeimman maksun osalta
  • yhteishuoltajuustapauksissa, joissa lapsen varhaiskasvatus järjestetään yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä tai Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka
  • yhteishuoltajuustapauksissa, joissa lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa
  • peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta voidaan periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä maksusta
  • jos lapsen huoltajat varaavat lapsella varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä maksusta
  • vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet asiakasmaksulain 7§:n mukaisimmasta pienimmästä perittävästä maksusta ( alin perittävä maksu 27 euroa)

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017-31.7.2017

Varhaiskasvatussuunnitelma

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Sivua muokattu viimeksi 15.3.2017 12:56:02