Kulttuuri- ja vapaa-aikahankkeet

1. HALLINNOIDUT HANKKEET

Voimaa vanhuuteen

Voimaa vanhuuteen  terveysliikuntaohjelmaan Leppävirta valittiin keväällä 2016. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla. Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hanke sai Aluehallintovirastolta 6 000 € avustuksen vuoden 2017 toimenpideohjelman toteuttamiseen.

Voimaa vanhuuteen-kumppanien kokousmuistiot

Hankkeen Leppävirran yhteistyökumppaneiden kokousaineistot alla:

13.9.16 muistio täällä >>
22.1.17 muistio täällä >>
12.1.17 muistio täällä >>
  2.3.17 muistio täällä >>
20.4.17 muistio täällä >>

Työryhmän kehittämissuunnitelma hankkeen toimintaan 2017 (luonnos) täällä >>
Ikäinstituutin esittelyaineisto täällä ja linkit opastusvideoihin täällä >>

HUOM: Jos yhdistyksesi tai yrityksesi haluaa tulla mukaan Voimaa vanhuuteen-kumppaniksi, tervetuloa! Tutustu tällä sivulla olevaan aineistoon ja ota yhteyttä ann-mari.karvinen(@)leppavirta.fi

Leppävirran kunta valittiin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Leppävirta pääsi mukaan Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kolmivuotiseen kehittämistyöhön. Ohjelmassa tuetaan iäkkäiden itsenäistä asumista kotona liikuntaneuvonnalla, voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla.

Iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 kuntaa 41 hakemuksen joukosta. Runsas hakemusmäärä osoittaa, että kunnilla on kiinnostusta ja tarvetta ottaa käyttöön terveyttä ja toimintakykyä edistävä liikunta iäkkäiden kuntalaisten kotona asumisen tueksi.

Ohjelman mentoreiden tuella kunnissa otetaan käyttöön hyviä terveysliikunnan toimintatapoja ja koulutetaan lisää ammattilaisia sekä vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Voimaa vanhuuteen -toimintatapa rakentuu yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien, paikallisten järjestöjen ja iäkkäiden kesken. Tutkimusten mukaan säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta ryhmissä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat, virkeä mieli ja liikuntakaverit pitävät pystyssä ja kiinni elämässä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja: www.voimaavanhuuteen.fi
ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

Yhteistyökumppanimme hankkeessa mm:

Alfido
Eläkeliiton Leppävirran yhdistys
Leppävirran Sydänyhdistys
Leppävirran Urheilijat
Leppävirran Viri
Leppärengas
Maatalousyhtymä Planman
Varkauden seudun omaishoitajat

Uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita mukaan koko hankkeen ajan.

AINEISTO

Leppävirran kunnan ja kumppanien hakemus Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Virran veikot

VIRRAN VEIKOT- Liikunnasta virtaa elämään ja työtä kohti!

Tule mukaan hankkeeseen, jonka kautta pääset kohottamaan fyysistä kuntoasi ja harrastamaan ohjattua liikuntaa porukassa. Virran Veikot – hankkeeseen voivat osallistua leppävirtalaiset, työttömät 50-vuotiaat miehet.

Hankkeen aikana:
- tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin
- säännöllisestä liikunnasta tulee osa päivittäistä arkea
- osallistujat asettavat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita, esimerkiksi liikunnallisen elämäntavan omaksumisen, työkunnon kohottamisen, uuden liikuntaharrastuksen hankkimisen.

Hankkeeseen osallistujien on mahdollista saada myös henkilökohtaista ja räätälöityä opastusta työnhakuun sekä urasuunnitteluun. Työhönvalmennus on osallistujille vapaaehtoista. Hankkeen ajankohta: 01.04.2017 – 31.12.2017

Ilmoittautuminen: Hankkeeseen ilmoittaudutaan tällä verkkolomakkeella >>

Hankkeeseen voi myös ilmoittautua ottamalla yhteyttä Leppävirran kunnan työllisyyskoordinaattoriin: Jonna Torni-Holopainen, p. 044 7975 057.

Perustiedot hankkeesta

Virran veikot –kehittämishankkeella halutaan tukea terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työttömien miesten terveyttä, elämänhallintaa ja omaehtoisen liikunnan tapojen löytämistä. Hanke sai Aluehallintovirastolta 5 000 € avustuksen. Lisätietoja ann-mari.karvinen(at)leppavirta.fi

Leppävirran kunnan hakemus Virran veikot -hankkeeseen
 

Kirjasto tutuksi -leikkipaketti esikoululaisille

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.
Hankkeen tavoitteena on
• lisätä lukuharrastusta ja tukea lukutaidon kehittymistä
• saada lapset käyttämään kirjaston palveluita
• opettaa lapsia löytämään aineistoa kirjaston uudistetuissa tiloissa
• tiivistää kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä
• saada rutiinitöitä vähenemään

Esiopetuksen uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa todetaan, että monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan, joten esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten monilukutaitoa yhteistyössä kotien kanssa. Koska myös kirjasto tukee toiminnallaan lasten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittymistä, varhaiskasvatuksen ja kirjaston olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä. Leppävirralla yhteistyön tiivistäminen helpottui syksyllä 2014, kun uusi päiväkoti valmistui kirjaston naapuriin. Aikaisemmin kirjastovierailuja ja kirjastonkäytönopetusta ei ole järjestetty nyt suunnitellussa mittakaavassa esikouluikäisille.
Hanketta hallinnoi Leppävirran kunta ja siellä kirjaston tulosyksikkö. Hankkeessa on mukana kunnan varhaiskasvatus.
 

Lisätietoja: annakaisa.piispanen(a)leppavirta.fi

Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla

Tavoitteena on kartoittaa kotipalvelun tarve ja pilotoida erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

NYKYTILANNE

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 -asiakirjassa mainitaan, että kirjastopalvelujen toteuttamisessa tulisi huomioida tasavertaisuus. Yksi keino vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta on kirjastojen kotipalvelu. Se on kirjaston aineistojen saavutettavuutta tukeva palvelukonsepti, josta tulisi tiedottaa aktiivisesti mahdollisille kotipalvelun käyttäjille (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, Kuntaliitto, 2016).

Leppävirran kirjastolla ei vielä ole aktiivista kotipalvelutoimintaa. Kirjastoauto palvelee pääasiassa haja-asutusalueilla ja lisäksi pysäkkien sijoittelussa on otettu huomioon asumispalveluyksiköiden asukkaat.

Potentiaalisimpia kotipalvelun asiakkaita ovat ne kuntalaiset, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet kirjaston palveluja ahkerasti, mutta eivät liikuntarajoitteisuuden, näkövamman tai sairauden vuoksi enää pysty asioimaan pääkirjastossa tai kirjastoautossa. Toisaalta on käynyt ilmi, että peruskorjatun pääkirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä ei ole tiedotettu tarpeeksi: osalla kuntalaisista voi olla vielä vanhentunut mielikuva kirjaston ahtaista ja hissittömistä tiloista.

Toimimisesteisten määrä tulee kasvamaan väestön ikääntymisen myötä.  Leppävirralla yli 65-vuotiaidenn osuus kuntalaisista oli viime vuonna 27 prosenttia ja tulevaisuudessa arvioidaan etenkin yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan voimakkaasti. Tavoitteena on siirtää painopiste hoidosta väestön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen eri sektoreiden ja hallintokuntien yhteistyönä (Kansallinen KASTE -ohjelma 2012–2015). Keväällä 2016 Leppävirran kunta ja sen kumppanit hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -valmennukseen. Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla - hanke on osa tätä kokonaisuutta. Kunnan kulttuuripalvelut ja kirjasto haluavat olla yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa laajentamassa Voimaa vanhuuteen -teemaa lihaksista omatoimiseen ja omaehtoiseen tietoyhteiskunnassa selviämiseen ja kulttuurista nauttimiseen.

PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN

Hankkeessa pyritään kartoittamaan potentiaaliset asiakkaat median kautta ja yhteistyössä kotihoidon, vammais- ja vanhusneuvoston, seurakunnan, järjestöjen ja terveyskeskuksessa toimivan ikäihmisten neuvontapisteen kanssa. Lisäksi on selvitettävä, miten lainattava aineisto saadaan kuljetettua asiakkaille. Kirjaston omat henkilöresurssit ovat rajalliset, joten olisi hyvä, jos aineisto saataisiin toimitettua kasseissa esim. kirjastoauton, vapaaehtoistyöntekijöiden tai asiakkaan lähiomaisten ja naapurien mukana.

Hankkeessa pyritään etsimään myös keinoja tavoittaa ne toimimisesteiset henkilöt, jotka eivät ole kotihoidon piirissä mutta haluaisivat käyttää kirjaston palveluja. Osalla kuntalaisista liikuntarajoitteisuus on lievä, joten heille on tarpeen tiedottaa kirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä. Kirjaston peruskorjauksessa 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen ja palvelujen esteettömyyteen.

Hankkeen aikana tehdään asiakaskysely, jolla kartoitetaan, missä määrin kirjaston ikäihmisille suunnatut palvelut ja kokoelmat ovat ennestään tuttuja ja mitä muita palveluja haluttaisiin. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan mukaan eri asiakasryhmien edustajia (esim. kotihoidon yksikkö, Leppävirran Invalidit ry, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto) monipuolisen asiantuntemuksen takaamiseksi. Hankkeen aikana on selvitettävä myös
• miten organisoidaan aineiston valinta
• miten palvelusta tiedotetaan
• minkälaista osaamista edellytetään henkilökunnalta
• mitä tietoja kotipalveluasiakkaalta kerätään ennen lainaustoiminnan aloittamista
• miten lainaushistoria tallennetaan, jos asiakas antaa siihen luvan
• miten asiakkaaseen pidetään yhteyttä
• onko asiakas kykenevä ja halukas hyödyntämään e-aineistoja ja/tai Celia-kirjaston äänikirjoja
• tarvitseeko asiakas laitteiden ja/tai verkkokirjaston käytönopetusta

TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN PILOTOINTI

Seuraavassa vaiheessa kokeillaan kotipalvelua käytännössä, jotta saadaan kokemusta eri toimintatavoista ja siitä, minkä verran henkilökunnalta menee aikaa aineiston valintaan ja yhteydenpitoon. Tavoitteena on, että kotipalvelu toimii laadukkaasti kirjaston normaaliresursseilla myös hankkeen jälkeen. Asiakkaiden palvelutarpeiden ja -toiveiden kartoitus sekä kotipalvelun toteuttaminen on hankkeen jälkeen osa kirjaston vakiintunutta toimintaa. Hankkeen aikana tiedotetaan palvelusta tehostetusti esim. eläkeläisjärjestöjen kokoontumisissa. Kirjaston kerhohuonetta tarjotaan erityisesti näiden ryhmien käyttöön hankkeen aikana, näin asiakkaat tutustuvat samalla peruskorjatun kirjaston esteettömiin tiloihin ja palveluihin.
Hanke toteutetaan 1.8.2017–31.3.2018 välisenä aikana.
 

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi

 

2. HANKKEET, JOISSA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT ON KUMPPANINA


ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta
 

ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria -festivaali kokoaa yhteen alueen harrastajateatteriryhmät jakamaan esityksiään, katsomaan teatteria, osallistumaan työpajoihin ja viettämään mukavia hetkiä yhdessä toisten teatterilaisten kanssa.

Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry on myöntänyt festivaalin järjestämiseen Euroopan Unionin Leader-rahoitusta. Festivaali on kahden kansalaisopiston yhteinen hanke, jonka koordinaattorina on Sisä-Savon kansalaisopisto ja yhteistyökumppanina Soisalo-opisto.

Leppävirran kunnan kulttuuripalvelut osallistuu kumppanina hankkeeseen jonka toivotaan hyödyttävän kaikkia leppävirtalaisia teatterin tekijöitä ja teatterista kiinnostuneita. Alla ja liitteenä tarkemmin tietoa hankkeesta ja festivaalista. Hankkeen toimijat kutsuivat leppävirtalaiset teatterintekijät tapaamiseen kunnantalon valtuustosaliin 19.4. klo 16-18

Lyhyt hanke-esittely täällä >>
Laajempi hankkeen, festivaalin ja työpajojen esittely täällä >>
 
Lisätietoja ITSEnäistäITSEpäistäITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta -hankkeesta
Annukka Martikainen hankekoordinaattori p. 0400 262117  annukka.martikainen@gmail.com         
Kirsti Häkkinen, kansalaisopiston rehtori p. 040 514641 Kirsti.Hakkinen@suonenjoki.fi

Kehittämishanke Hyvä olo liikkuen

Hyvä olo liikkuen –hanke varhaiskasvatuksessa tavoittaa alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Hanke aloitettiin viime vuonna, tuolloin se sai rahoitusta 8 000 €. Hankkeen tavoitteina on
- ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
- perheliikunnan edistäminen
- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.
Vuodelle 2017 hanke sai Aluehallintovirastolta jälleen 8 000 € avustuksen.


Hankkeen kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset sekä näiden perheet. Tavoitteita on kaikkiaan kolme (3), joista ensimmäisenä vuonna painopiste on tavoitteissa 1 ja 2.

  1. Ulkoliikunnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi päiväkotien/perhepäivähoidon/esikoulun toimintaa
  2. Perheliikunnan edistäminen
  3. Vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivointi: liikunnallisen elämäntavan omaksuminen

Lähtökohtana tälle hankkeelle on fyysisen aktiivisuuden lisääminen alle kouluikäisille lapsille, koska viimeaikaiset tutkimukset osoittavat yhä nuorempien ja nuorempien lasten liikunnan olevan vähenemään päin. Tutkimuksen mukaan tehokkain strategia päiväkotilasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen on päiväkotihenkilöstön tiedon, taidon ja ymmärryksen kehittäminen niin, että he ovat sitoutuneita ja (kouluttautuneita) osaavia tekemään lapsen päiväkotipäivästä fyysisesti aktiivisen.

Hankkeen avulla pyritään tekemään varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten ulkoliikunnasta suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Suunnitelmallisuus näkyy ulkoleikkien lisäämisenä ja monipuolistamisena sekä muokkaamalla vähän liikkuvien lasten liikuntatottumuksia.

Hanketta hallinnoi Leppävirran kunta ja siellä varhaiskasvatuksen vastuualue. Hankkeessa on mukana kunnan sivistystoimi, joka koordinoi kuntaan tuotettavia liikuntapalveluita (ostetaan kunnan tytäryhtiö Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu oy:ltä).

Lisätietoja: sonja.merta(a)leppavirta.fi

 

Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa

Varkauden, Heinäveden ja Leppävirran kirjastojen yhteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota sekä kouluikäisille että aikuisille kohtaamisia kirjailijoiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Hankkeella halutaan paitsi lisätä lukuhaluja, myös avata kirjojen sisältöjä ja ankkuroida kirjat kirjailijan elämään ja tuotantoon lukijoita innostavalla tavalla. Kaikille, jotka lukevat kaunokirjallisuutta, on elämys nähdä tuttu kirjailija ja kuulla, millaiset ovat kirjan syntyvaiheet ja miten fiktiivisten henkilöiden elämä muuttuu ja kehittyy. Kirjailijatapaaminen antaa uutta myös niille, jotka eivät lue. Kirjailijan työ kiinnostaa monia koululaisia myös ammattina.

Tarkoitus on hankkia 5 kirjailijaa, joista 1 on lastenkirjailija, 2 nuortenkirjailijaa ja 2 aikuisten kohderyhmälle sopivaa kirjailijaa. Pyritään hankkimaan valtakunnallisesti tunnettuja ja kuulijoita houkuttelevia kirjailijoita, jotka edustavat erilaisia kirjallisia suuntauksia. Kirjailijatapaamiset pidetään sekä kouluissa että kirjastotaloissa.Hanketta hallinnoi Varkauden kaupunginkirjasto.

Lisätietoja: marja.eklund(a)leppavirta.fi
 


Sivua muokattu viimeksi 12.2.2018 11:11:52