Tuki muille toimijoille (kulttuuri-, eläkeläis-, vammais- ja muut järjestöt)

I AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET
(Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.11.2013, 59§)

Leppävirran kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee avustuksin liikunta- ja urheiluseuroja, kylä- ja yhdistystoimintaa, kulttuuri- ja nuorisojärjestöjä ja -seuroja sekä yksityishenkilöitä edellä mainituilla saroilla. Myös yleishyödyllisiä tahoja voidaan tukea avustuksin. Nämä periaatteet eivät koske liikunta- ja urheiluseuroja.

Avustusten tavoitteena on edistää kylätoimintaa, vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Leppävirran kunnan kulttuuritoimintaa.

Avustusten myöntämisestä kulloisenkin vuoden määrärahojen puitteissa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina. Avustus myönnetään ensisijaisesti kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Avustukset julistetaan haettaviksi alkuvuodesta ja hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Lisäksi vuoden aikana sivistysjohtaja voi myöntää pienehköjä kohdeavustuksia viranhaltijapäätöksellä. Avustustoiminta on harkinnanvaraista eikä sinällään perustu lakiin.

Avustuksia voidaan myöntää
• Leppävirtalaisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille, jotka toimivat Leppävirralla tai toiminnallaan muutoin hyödyttävät paikkakuntaa
• Leppävirralla toimiville ei-paikallisille yhdistyksille, projekti- ja työryhmille ja yksityishenkilöille, silloin kun avustus kohdennetaan paikalliseksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen
Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus käytetään muuhun toimintaan, kuin mihin se on osoitettu.

Avustuksia ei myönnetä
• tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta tai hyöty
• kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
• kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
• apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
• avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
• alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Sekä toiminta-avustusta että kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan erityisesti
• eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
• toiminnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin
Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

II MUIDEN TOIMIJOIDEN (KULTTUURI-, ELÄKELÄIS-, VAMMAIS- JA MUUT JÄRJESTÖT) AVUSTUSMUODOT

Toiminta-avustus
Avustus myönnetään yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon
• toiminnan aktiivisuus, laajuus sekä merkittävyys kunnalle ja kuntalaisille
• toiminnan taloudellisuus
• jäsenistön määrä
• toimintasuunnitelman mukainen toiminta

Kohdeavustus
Myönnetään kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen. Avustusta voidaan myöntää
• kaikille avoimien tapahtumien järjestämiseen
• kylätoiminnan aktivoimiseen
• kulttuuritoiminnan edistämiseen
• lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyväksi tehtävään työhön
• konsertti- ja festivaalitapahtumien kustannuksiin
• näyttelytoimintaan
• ohjaajapalkkioihin
• kansainväliseen toimintaan, etusijalla ystävyyskuntatoiminta
• materiaalikustannuksiin
• harkinnan mukaan muihin kuluihin

III HAKUMENETTELY

Hakulomake liitteineen tulee toimittaa ilmoitetun hakuajan puitteissa; myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.  Avustusta haetaan hakemuslomakkeella, joka on alasivulla Hakulomake, tiliselvitys.

Avustushakemuksiin edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 1. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta käy ilmi avustettava toiminta
 2. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä, mikäli avustusta on saatu kunnalta
 3. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
 4. Tilintarkastajien lausunto

 Lisäselvityksiä voidaan pyytää, mikäli hakemus palautetaan vaillinaisin tai puutteellisin tiedoin.

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun lautakunnan päätös on saanut lain voiman.
Myönnetty avustus voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli avustettava kohde ei toteudu tai poikkeaa haetusta käyttötarkoituksesta.

Toiminta-avustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden sisällä avustuksen myöntämisestä.

IV LOMAKKEET

Ohjeet ja lomakkeet on hakuaikana saatavissa paperimuodossa kunnantalon asiakaspalvelupisteessä, kirjastossa ja kirjastoautossa.

Tulostettavat lomakkeet:

Tulostettava hakulomake >>

Tulostettava tiliselvityslomake myönnetyn avustuksen käytöstä >>


Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan sähköinen avustuslomake ja tiliselvityslomake:
Täyttämisen jälkeen tulosta ja allekirjoita lomake.

 

dot Kultturi ja vapaa-aikaltk. avustuslomake
dot Tiliselvitys myonnetyista avustuksista
 


Avustushakemukset sekä tiliselvitykset tulee lähettää/toimittaa hakuajan puitteissa osoitteeseen

Leppävirran kunta
Kirjaamo (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)
PL 4 (Savonkatu 39)
79101 LEPPÄVIRTA
Kuoreen tunnus: Avustushakemus TAI Tiliselvitys

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi 21.9.2018 10:01:19