Tuki kylille

Kunnan myöntämien avustusten lisäksi kannattaa tutustua Euroja ja neuvoja -sivustoon, jossa on tietoa myös muista avustuslähteistä.

I AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET
(Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.11.2013, 59§)

Leppävirran kunta / kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee avustuksin liikunta- ja urheiluseuroja, kylä- ja yhdistystoimintaa, kulttuuri- ja nuorisojärjestöjä ja -seuroja sekä yksityishenkilöitä edellä mainituilla saroilla. Myös yleishyödyllisiä tahoja voidaan tukea avustuksin. Nämä periaatteet eivät koske liikunta- ja urheiluseuroja.

Avustusten tavoitteena on edistää kylätoimintaa, vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä monipuolistaa Leppävirran kunnan kulttuuritoimintaa.

Avustusten myöntämisestä kulloisenkin vuoden määrärahojen puitteissa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina. Avustus myönnetään ensisijaisesti kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Avustukset julistetaan haettaviksi alkuvuodesta ja hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Lisäksi vuoden aikana sivistysjohtaja voi myöntää pienehköjä kohdeavustuksia viranhaltijapäätöksellä. Avustustoiminta on harkinnanvaraista eikä sinällään perustu lakiin.

Avustuksia voidaan myöntää
• Leppävirtalaisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille, jotka toimivat Leppävirralla tai toiminnallaan muutoin hyödyttävät paikkakuntaa
• Leppävirralla toimiville ei-paikallisille yhdistyksille, projekti- ja työryhmille ja yksityishenkilöille, silloin kun avustus kohdennetaan paikalliseksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen
Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta päättää avustuksen myöntäjä. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus käytetään muuhun toimintaan, kuin mihin se on osoitettu.

Avustuksia ei myönnetä
• tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta tai hyöty
• kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
• kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
• apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
• avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
• alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Sekä toiminta-avustusta että kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan erityisesti
• eri toimijoiden välisen yhteistyön laajuus ja määrä
• toiminnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin sekä ikäihmisiin
Lautakunta voi harkintansa mukaan päättää myös muista noudatettavista painopistealueista.

II KYLÄTOIMINNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ:
(muutos Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 31.1.2017, 8§ ja 18.1.2018 5§)

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kylien kehittämistä, kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Lisäksi avustusta voidaan myöntää haja-asutusalueiden yleisten alueiden, rakennusten ja rakennelmien korjaus- ja ylläpitokustannuksiin.

Kylätoiminnan toiminta-avustus

Avustus myönnetään hakemuksen perusteella kylätoimikunnalle tai muulle kylässä toimivalle yhdistykselle, joka vastaa alueella kylätoiminnan tehtävistä. Kyläyhdistyksille ja vastaaville avustus voidaan myöntää vaikka yhdistys ei olisikaan rekisteröity. Rekisteröimättömän kyläyhdistyksen tai vastaavan tulee esittää pöytäkirjat yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksista sekä nimetä keskeiset vastuuhenkilöt.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kylien kehittämistä, kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava sivistysjohtajalle vuoden kuluessa avustuksen maksatuksesta. Selvitykseen on liitettävä kirjanpitoraportti hankkeen toteutuneista kustannuksista sekä pyydettäessä jäljennökset hankkeeseen liittyvistä tositteista. Avustuksen myöntäjällä on myös mahdollisuus periä takaisin jo maksettu avustus, mikäli avustuksen saaja on antanut virheellistä tai puutteellista tietoa tai avustuksen saaja ei toimita selvitystään määräaikaan mennessä.

Haja-asutusalueiden yleisten alueiden, rakennusten ja rakennelmien avustukset

Avustus myönnetään hakemuksen perusteella kylätoimikunnalle tai vastaavalle haja-asutusalueiden yleisten alueiden, lähiliikuntapaikkojen ja -reittien sekä rakennusten ja rakennelmien korjaus- tai ylläpitokustannuksiin. Lähiliikuntapaikkojen osalta hakijana voi toimia yhdistys, yritys tai yksityishenkilö. Kohteella tulee olla omarahoitusosuutta ja työ tulee toteuttaa talkoovoimin niiltä osin, kuin se on mahdollista. Mikäli hankkeessa tullaan käyttämään ulkopuolista työvoimaa, tulee se tuoda hakemuksessa esille (esim. sähkö- ja LVI-työt jne.).

Hakemuksessa on mainittava hankkeen toteuttamisaika, hankkeen kohde ja materiaalikustannukset. Jos on tiedossa, että hanke kestää useamman vuoden, tulee hankkeella olla toteutusvuosille jaettu hanke- ja rahoitussuunnitelma.

Kun avustusta haetaan kylätalon tai vastaavan kunnostukseen, tulee hakemukseen liittää tiedot siitä, kuka tai mikä taho kyseisen rakennuksen omistaa.

Mikäli kylätoimikunnalle on myönnetty vastaavaa avustusta edellisenä vuonna, tulee aiemmin myönnetyn määrärahan käyttötilitys toimittaa avustushakemuksen yhteydessä, ellei sitä ole toimitettu aiemmin.

III HAKUMENETTELY

Hakulomake liitteineen tulee toimittaa ilmoitetun hakuajan puitteissa; myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.  Avustusta haetaan hakemuslomakkeella, joka on alasivulla Hakulomake, tiliselvitys.

Avustushakemuksiin edellytetään liitettävän seuraavat asiakirjat:

 1. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma, josta käy ilmi avustettava toiminta
 2. Selvitys edellisvuoden avustuksen käytöstä, mikäli avustusta on saatu kunnalta
 3. Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
 4. Tilintarkastajien lausunto
 Lisäselvityksiä voidaan pyytää, mikäli hakemus palautetaan vaillinaisin tai puutteellisin tiedoin.

Avustus maksetaan sen jälkeen, kun lautakunnan päätös on saanut lain voiman.
Myönnetty avustus voidaan vaatia palautettavaksi, mikäli avustettava kohde ei toteudu tai poikkeaa haetusta käyttötarkoituksesta.

Toiminta-avustusten käytöstä tulee toimittaa tilitys vuoden sisällä avustuksen myöntämisestä.

IV LOMAKKEET

Ohjeet ja lomakkeet on hakuaikana saatavissa paperimuodossa kunnantalon asiakaspalvelupisteessä, kirjastossa ja kirjastoautossa.

Tulostettavat lomakkeet:

Tulostettava hakulomake >>

Tulostettava tiliselvityslomake myönnetyn avustuksen käytöstä >>


Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan sähköinen avustuslomake ja tiliselvityslomake:
Täyttämisen jälkeen tulosta ja allekirjoita lomake.

 

dot Kultturi ja vapaa-aikaltk. avustuslomake
dot Tiliselvitys myonnetyista avustuksista
 


Avustushakemukset sekä tiliselvitykset tulee lähettää/toimittaa hakuajan puitteissa osoitteeseen

Leppävirran kunta
Kirjaamo (Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut)
PL 4 (Savonkatu 39)
79101 LEPPÄVIRTA
Kuoreen tunnus: Avustushakemus TAI Tiliselvitys

Lisätietoja: ann-mari.karvinen@leppavirta.fi / 044 797 5676


Sivua muokattu viimeksi 9.4.2018 14:09:59