Leppävirran lukion kurssit

ÄI | RUB | ENA | SAA | RAB2 | VEB2 | SAB3 | RAB3 | VEB3 | MAA | MAB | BI | GE 

FY | KE UE | UO | ET | FI | HI | YH | PS | MU | KU | LI | TE | OP | TT | TU | UVA


 

 Ylioppilaskirjoituksissa samana päivänä kirjoitettavat reaaliaineet:

 • BI, FY, FI, HI, PS
 • GE, KE, UE, UO, ET, YH, TE

 


 

ÄI - ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
 

Äidinkielen ja kirjallisuuden pakolliset kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä ja yo-kokeeseen valmentavat syventävät kurssit (8 ja 9) viimeisinä ennen kirjoituksia. Poikkeustapauksissa voi järjestyksestä sopia opettajan kanssa. Tiedot ja monipuoliset viestintätaidot oppii parhaiten osallistumalla opetukseen, joten itsenäistä suoritusta ei suositella lainkaan. Kurssin yhteydessä on mainittu, jos itsenäinen suoritus on mahdollinen esim. lukujärjestyksen päällekkäisyyksien takia.
 

PAKOLLISET KURSSIT 

ÄI1 - Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Kurssilla syvennetään tekstitaitoja, niin että niistä on hyötyä lukio-opiskelussa: tutkitaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä sekä harjoitellaan tekstien referointia ja kommentointia. Lisäksi harjoitellaan ryhmäviestintää. Kurssi suoritetaan heti lukion alussa. Ei itsenäistä suoritusta. 
 

ÄI2 - Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Harjoitellaan tiedonhakua, oman kirjoitetun tekstin muokkaamista entistä paremmaksi sekä puhe-esitysten pitämistä. Ei itsenäistä suoritusta. 
 

ÄI3 - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Tutustutaan kertomakirjallisuuteen, runouteen, draamaan ja elokuvaan. Luetaan kaunokirjallisia tekstejä ja kirjoitetaan niitä itse. Itsenäinen suoritus mahdollinen, mutta ei suositeltava. 
 

ÄI4 - Tekstit ja vaikuttaminen

Tutustutaan keinoihin, joita käytetään vaikuttamiseen esim. mediassa ja kirjallisuudessa. Harjoitellaan omia mielipidetekstejä ja – puheita. Ei itsenäistä suoritusta. 
 

ÄI5 - Teksti, tyyli ja konteksti

Tutustutaan länsimaisen kirjallisuuden historiaan, hiotaan omien tekstien tyyliä ja kirjoitetaan pohdiskelevia tekstejä. Itsenäinen suoritus mahdollinen, mutta ei suositeltava. 
 

ÄI6 - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Tutustutaan Suomen kirjallisuuden vaiheisiin ja suomen kielen historiaan ja nykytilaan käyttämällä myös jatko-opinnoissa eteen tulevia menetelmiä. Ei itsenäistä suoritusta.
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI7 - Puheviestinnän taitojen syventäminen

Käytännön kurssi, jolla harjoitellaan ja pohditaan työ- ja arkielämässä tarvittavia esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja, esim. puheita, keskusteluja ja neuvotteluja. Ei itsenäistä suoritusta. 
 

ÄI8 - Tekstitaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa erityisesti yo-kirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. Harjoitellaan runsaasti vastaustekstien kirjoittamista erilaisten tehtävien ja aineistojen pohjalta. Kerrataan myös kielenhuoltoa.  Kurssia suositellaan kaikille. Ei itsenäistä suoritusta.
 

ÄI9 - Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Kurssi valmentaa erityisesti yo-kirjoitusten esseekokeeseen. Kirjoitetaan ja keskustellaan nykykirjallisuudesta ja muusta nykykulttuurista sekä mediassa esiintyvistä ajankohtaisista aiheista. Hiotaan myös esseiden rakennetta ja tyyliä. Kurssia suositellaan kaikille. Ei mielellään itsenäistä suoritusta.
 

SOVELTAVAT KURSSIT 

ÄI10 - Näkökulmia kieleen (1/2 – 1 kurssia)

Tutustutaan monipuolisesti kielen ilmiöihin (mm. murteisiin, suomen kielen ominaispiirteisiin ja sanastoon). Harjoitellaan myös kieleen liittyviä tekstitaidon tehtäviä. Ei itsenäistä suoritusta eikä numeroarvostelua (soveltava kurssi). Jos opiskelija osallistuu vain tuntityöskentelyyn ja siihen liittyviin harjoituksiin, kurssin laajuus on puoli kurssia. Jos hän tekee myös kieleen liittyvän oman tutkimuksen, kurssi on kokonainen.
 

ÄI11 - Luovan kirjoittamisen kurssi

Kirjoitetaan lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä, kuten runoja ja kertomuksia, ja opetellaan muokkaamaan ja arvioimaan niitä yhdessä. Ei itsenäistä suoritusta eikä numeroarvostelua (soveltava kurssi). 
 

ÄI12 - Draamailmaisun peruskurssi

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • aistihavaintojen käyttö ilmaisun virikkeenä
 • tunteiden ilmaisu
 • liikeilmaisu
 • ääni- ja puheilmaisu
 • improvisaatio
 • jokin draaman alalaji, esim. improvisaatio-, forum- tai tarinateatteri.

 
ÄI13 - Teatteritaiteen keinoja (Kurssia ei voi valita lv 2011-2012)

Kurssilla syvennetään tietämystä teatteritaiteen keinoista ja lajeista ja analysoidaan näytelmätekstejä. Harjoitellaan lisää myös näyttelijän ilmaisukeinoja ja esityksen tekoa.
 

ÄI14 - Teatteritaiteen lukiodiplomi (Kurssia ei voi valita lv 2011-2012)

Opetushallitus vahvistaa vuosittain tehtävät ja niiden arviointiohjeet. Diplomin voi suorittaa yksin tai pienryhmässä opiskeltuaan kurssit 12 ja 13. 
 

ÄI15 - Verkkolehtikurssi

Kurssilla opiskellaan erilaisia lehtien tekstilajeja (esim. uutinen, artikkeli, kolumni, arvostelu, pakina) ja toimitetaan Leppävirran lukion verkkolehteä. Pääpaino on kirjoittamisessa, mutta myös kuvaamista voi harjoitella. Kurssi on hajautettu koko lukuvuodelle, ja se suoritetaan osallistumalla toimituksen yhteisiin kokoontumisiin ja kirjoittamalla sovittu määrä tekstejä lehteen. Ei numeroarvostelua.

Sivun alkuun


 

RUB - B1 RUOTSI
 

Ruotsin kielen opiskelun tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä ruotsin kielellä arkitilanteissa ja epävirallisissa keskusteluissa. Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä, paitsi RUB 10 suoritetaan heti 1. opiskeluvuoden alussa, ennen RUB 1-kurssia, sekä RUB 8-kurssi suoritetaan ennen RUB 7-kurssia. Itsenäistä opiskelua ei suositella, koska suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä on vaikea harjoitella itsenäisesti. Itsenäinen suoritus mahdollista vain pakollisissa kursseissa, jos kurssien päällekkäisyys sitä vaatii. Ylioppilaskirjoitukset pohjautuvat sekä pakollisiin että valtakunnallisiin syventäviin kursseihin.
 

PAKOLLISET KURSSIT

RUB 1 - Koulu ja vapaa-aika 

Kurssi johdattelee lukion ruotsin opintoihin. Vahvistetaan sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat ystävyys, opiskelu ja nuorten harrastukset. Kurssilla painotetaan keskustelua ja kuullunymmärtämisen harjoittelua.


RUB 2 - Arkielämää Pohjoismaissa 

Aihepiireinä Tukholma, työ ja terveys. Paljon suullista tuottamista sekä kuullunymmärtämisen harjoittelua. Opiskellaan sanajärjestystä ja adjektiivin vertailua.


RUB 3 - Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

Kurssilla opitaan kertomaan kotimaasta ja vertillaan sitä muihin Pohjoismaihin. Tutustutaan Suomen kaksikielisiin alueisiin ja kaksikielisyyteen. Rakenteissa keskitytään pronomineihin.


RUB 4 - Elämää yhdessä ja erikseen 

Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä. Rakenteissa vahvistetaan verbiopin hallintaa.


RUB 5 - Elinympäristömme 

Kurssilla uppoudutaan joukkoviestimien ja mainonnan maailmaan sekä politiikkaan.  Harjoitellaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kieliopissa käsitellään substantiivien määräysmuodot, s-passiivi ja partisiipit.
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittelemalla niiden eri tehtävätyyppejä. 


RUB 6 - Puhu ja ymmärrä paremmin (abeille)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. 
 

RUB 7 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen  (abeille)

Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kuullunymmärtämisen taitoja vankennetaan seuraamalla suomenruotsalaisia ja ruotsalaisia ajankohtais- ja viihdeohjelmia radiosta ja televisiosta. Katsotuista ja kuunnelluista ohjelmista laaditaan kirjallinen tuotos kurssin lopussa. Kieliopissa jatketaan pronominien harjoittelua sekä syvennetään verbiopin ja sanajärjestyksen hallintaa.
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB 8 - Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä (kakkosille)

Kurssilla käsitellään kulttuuria ja ajankohtaisia aiheita. Kurssilla tutustutaan pohjoismaiseen kirjallisuuteen lukemalla ruotsinkielinen romaani. Tällä tavoin laajennetaan ja syvennetään ruotsin kielen sanaston hallintaa ja tekstin ymmärtämistaitoja. Opiskelija valmistaa valitsemastaan kirjasta laajahkon tuotoksen ja esittelee sen. Rakenteissa syvennetään verbien ja sanajärjestyksen hallintaa.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

RUB 9 - Ruotsin abi-kurssi (abeille)

Abi-kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Harjoitellaan kaikki ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppejä. Kirjoitetaan aineita ja referaatteja, kuunnellaan eri kuullunymmärtämistehtäviä, harjoitellaan sanasto- ja rakennetehtäviä sekä tekstinymmärtämistehtäviä. Kurssin laajuus 0.5 kurssia.


RUB 10 - Ruotsin johdantokurssi (ykkösille)

Kurssi kertaa peruskoulun oppimäärää ja valmentaa opiskelijoita lukion ruotsin opintoihin. Suullinen kielitaito ja kuullun ymmärtäminen painottuvat. Vahvistetaan ruotsin keskeistä sanastoa ja kerrataan tärkeimmät kieliopilliset rakenteet.


Sivun alkuun

 

ENA - A1 ENGLANTI
 

PAKOLLISET KURSSIT

ENA1 - Nuori ja hänen maailmansa

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin.

Rakenteet: aikamuodot, ehtolauseet, liitekysymykset.
 

ENA2 - Viestintä ja vapaa-aika

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

Rakenteet: sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there, persoonapronominit, passiivi. 
 

ENA3 - Opiskelu ja työ

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä.

Rakenteet: apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit ja adverbit 
 

ENA4 - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

Rakenteet: epäsuora esitys, infinitiivi, -ing –muoto ja that-lause, konjunktiot sekä kansallisuudet
 

ENA5 - Kulttuuri

Aiheena on kulttuuri ja siihen liittyvät ilmiöt. Kurssin aikana luetaan englanninkielinen teos ja siitä laaditaan kirja-arvostelu.

Rakenteet: substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkit
 

ENA6 - Tiede, talous ja tekniikka

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä.

Rakenteet: indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat, ajan ja paikan prepositiot, lauseenvastikkeet 
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA7 - Luonto ja kestävä kehitys

Kurssilla käsitellään luontoon ja ympäristöön liittyviä aiheita.

Rakenteet: lauseenvastike, apuverbien vahvistaminen, verbiopin kertaamista.
 

ENA8 - Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitellaan suullisesti erilaisia kielenkäyttötilanteita ja hiotaan keskustelutaitoja. Puheharjoitusten avulla vahvistetaan sanaston aktiivista hallintaa, ääntämistä ja kuullunymmärtämistä. Tavoitteena on myös ilmaisurohkeuden lisääminen. Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssilla kerrataan myös kurssien 1-7 aihepiirejä kirjoituksia varten. Kurssiarvosana perustuu tuntityöskentelyyn sekä kurssin lopussa suoritettavaan  Opetushallituksen laatimaan valtakunnalliseen suulliseen kokeeseen, josta saa erillisen todistuksen. Koetta ei voi suorittaa erillisenä käymättä kurssia.
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA9 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

Kurssilla pyritään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen ja syventämiseen ennen päättökoetta. Kurssin aihepiirit liittyvät erilaisiin ajankohtaisiin asioihin, tapahtumiin ja ilmiöihin ympäröivässä maailmassamme. Kurssin aikana kerrataan myös rakenteiden keskeisiä ongelmakohtia. Kurssikoe on preliminäärikoe.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

ENA10 - Englannin abi-kurssi, ½ kurssia

Ylioppilaskirjoituksiin valmentavalla kurssilla harjoitellaan päättökokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Kurssilla tehdään erityyppisiä harjoituskuunteluita, luetaan erilaisia tekstejä, kerrataan rakenteita ja harjoitellaan eri kirjoitustyylejä.
 

ENA11 - Englannin johdantokurssi

Kurssin tavoitteena on madaltaa kynnystä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan perusrakenteita, vahvistetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullun- ja tekstin ymmärtämistä sekä kirjoitelmien laatimista.


Sivun alkuun

 

SAA - A2 SAKSA
 

PAKOLLISET KURSSIT

SAA1 - Nuori ja hänen maailmansa

Tavoitteena on niveltää  perusopetuksen ja lukion kieltenopetusta, rohkaista opiskelijoita keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteensä saksan kielellä ja kerrata ja vahvistaa perusrakenteiden ja sanaston hallintaa.

Teksteissä käsitellään nuorten jokapäiväistä elämää, ihmissuhteita ja nuorten verkostoja sekä valoisaa elämänasennetta ja vapaa-ajan viettoa. Rakenteista kerrataan verbien aikamuodot, sijamuodot: nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi, akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot ja persoonapronominit. 
 

SAA2 - Viestintä ja vapaa-aika

Tavoitteena on harjoittaa puheviestintää ja vahvistaa ja laajentaa rakenteiden hallintaa. Teksteissä käsitellään nuorten maailmaa erityisesti vapaa-ajan näkökulmasta sekä matkailua ja uusia medioita.

Rakenteista käsitellään artikkelin käyttö, maantieteelliset nimet, genetiivi, possessiivipronominit, vaihtoprepositiot ja sanajärjestys pää- ja sivulauseissa. 


SAA3 - Opiskelu ja työ

Tavoitteena on harjoittaa opiskeluun ja työelämään liittyvää suullista ja kirjallista viestintää ja opiskelu- ja työsanaston hallintaa. Teksteissä käsitellään koulutusta ja työelämää erityisesti saksankielisissä maissa ja Suomessa.

Rakenteista käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, substantivoidut adjektiivit ja partisiipit ja lukusanat. 


SAA4  - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Tavoitteena on oppia sosiaalipolitiikkaan, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnan rakenteisiin sekä Saksan nykyhistoriaan liittyvää sanastoa. Teksteissä käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten perhepolitiikka, riippuvuussuhteet, ulkomaalaiset, kansalaisvelvollisuudet ja aktiivinen kansalaisuus.

Rakenteista käsitellään infinitiivi, imperatiivi, konditionaali, man-rakenne ja passiivi. 


SAA5 - Kulttuuri

Tavoitteena on tutustua saksankielisen alueen kulttuurin eri osa-alueisiin ja niiden edustajiin ja lukea jokin saksankielinen teos ja kirjoittaa siitä arvostelu. Aihepiireinä ovat kirjallisuus, musiikki, tanssi, sarjakuva, teatteri, elokuva, kuvataide ja arkkitehtuuri. Rakenteista käsitellään sijamuodot, rektioverbit, wo-verbit, adjektiivin rektio, pronominaaliadverbit ja relatiivipronominit. 


SAA6 - Tiede, talous ja tekniikka

Tavoitteena on oppia eri tieteenalojen, tekniikan saavutusten, viestinnän eri muotojen ja talouselämän aihepiireihin liittyvää sanastoa.Aihepiireinä ovat liikenne, yrittäjyys, talous, tieteelliset tutkimukset, tiede ja keksinnöt. Rakenteista käsitellään sanajärjestys, pronominit ja modaaliapuverbien erikoismerkitykset.
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.


SAA7  - Luonto ja kestävä kehitys

Tavoitteena on oppia luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssilla painotetaan aihepiireihin liittyvien tekstien ymmärtämistä ja niihin liittyvien tekstien kirjoittamista sekä vaativia kuullun ymmärtämisharjoituksia. Kerrataan keskeisimpiä rakenteita kuten sijamuodot ja adjektiivin taivutus. Annetaan valmiuksia ylioppilaskokeeseen. 


SAA8 - Puhu ja ymmärrä paremmin

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Arviointi perustuu suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muuhun kurssin aikaiseen näyttöön. Kurssi arvioidaan arvosanoin 4 -10. 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAA9 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (abit)

Aiheina ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssilla luetaan aihepiireihin liittyviä tekstejä, käydään aihepiireihin liittyviä keskusteluja, kirjoitetaan niihin liittyviä tekstejä ja tehdään vaativia kuullunymmärtämisharjoituksia. Rakenteista kerrataan koko verbioppi ja sanajärjestys. Annetaan valmiuksia ylioppilaskokeeseen.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

SAA10 - Abikurssi

Valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten kokeeseen. Kurssilla kerrataan ryhmän tarpeen mukaan keskeisiä rakenteita sekä harjoitellaan tekstin- ja kuullun ymmärtämistä entisten ylioppilaskirjoitustehtävien avulla. Kirjoittamista harjoitellaan kirjoittamalla kotiaine entisten ylioppilaskirjoitusaiheiden pohjalta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin tehtävätyyppeihin, joita ylioppilaskirjoituskokeessa voi esiintyä. Opiskelijat tutustuvat myös tehtävälomakkeiden täyttämiseen ja muihin ylioppilaskirjoituskoetta koskeviin asioihin.


Sivun alkuun

 

.RAB2 - B2 RANSKA
 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB21 - Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon sekä harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.             


RAB22 - Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 


RAB23 - Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 


RAB24 - Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 


RAB25 - Kulttuuri

Kurssissa liikutaan kuvataiteiden, kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja sirkuksen maailmassa sekä tutustutaan Pariisiin uudesta, jännittävästä näkökulmasta. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

RAB26 - Yhteinen maapallomme

Kurssilla pohditaan mm. ympäristönsuojeluun ja vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä sekä tutustutaan Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään. Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan uutistekstien avulla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.             


RAB27 - Kiinnostavaa ajankohtaista I                         

Tavoitteena syventää entisestään ja laajentaa opiskelijan kielitaidon eri osa-alueita. Kieliopin avulla kerrataan ja syvennetään rakenteita. Teksteinä on ajankohtaisia aiheita. Kirjoitelman laatimista harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Opiskelijoiden harrastuneisuus vaikuttaa sisältöjen valinnassa. 


RAB28 - Kiinnostavaa ajankohtaista II

Tavoitteet ja sisällöt samat kuin kurssissa RAB27.


Sivun alkuun

 

VEB2 - B2 VENÄJÄ
 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

VEB21 - Olen haltioissani!

Aihepiirit ja tilanteet: harrastuksista kertominen, venäläisten harrastukset, lippuja ostamassa, lipun varaaminen puhelimitse, apteekissa, venäläisten kulttuuriharrastukset, ruokapöydässä, ruokailua, pienet maljapuheet.  Rakenteetharrastaa-verbit, instrumentaali, liittofutuuri, aspektien esittely, ajanilmauksia. 


VEB22 ja VEB 23 - Nähdä omin silmin

Aihepiirit ja tilanteet: talviurheilusta puhuminen, ihmisten kuvailu, kulttuurien vertailu, puhuttelu, venäläisten talviharrastukset, juhlat, lomanvietosta puhuminen, onnitteleminen, venäläiset juhlat, suomalaisen kulttuurin esittelyä ja siitä keskustelua, oman mielipiteen ilmaiseminen, Suomen ja Venäjän kulttuurivaihto, lomamatkan suunnittelua, matkatoimistossa asiointi, matkakohteen valitseminen, samaa mieltä, eri mieltä sekä epäily, venäläisten lomanvietto.

Rakenteet: adjektiivien taivutus yksikön eri sijoissa, etuliitteettömät liikeverbit, substantiivien ja adjektiivien monikon datiivi, kellonajat, substantiivien ja adjektiivien monikon instrumentaali, aspektit. 


VEB24 ja VEB25 - Magneettimyrskyjä ja muistelmia

Aihepiirit ja tilanteet: päivänkulusta kertominen, olotilasta kertominen, pyynnöt, venäläinen elämänmeno yksilön ja yhteiskunnan kannalta, joitakin Venäjän historian yksittäisiä tapahtumia, kohteliaisuudet, Moskova ja sen nähtävyyksiä, tien neuvominen, nykyajan Moskova, yhteiskunnallista tietoa Venäjältä, terveydentilasta puhuminen, neuvojen antaminen, venäläisten elinolot, miehen ja naisen rooli, kotityöt, suomalaisen ja venäläisen elämänmenon vertailua, kiitollisuuden osoittaminen.

Rakenteet: substantiivien ja adjektiivien monikon prepositionaali, sja-verbit, substantiivien ja adjektiivien monikon genetiivi ja akkusatiivi, vuosiluvut, adjektiivien vertailu: komparatiivi ja superlatiivi, demonstratiivi-, relatiivi- ja kysymyspronomineja, ves´-pronomini. 


VEB26 - Kelloja ja suihkulähteitä

Aihepiirit ja tilanteet: koulunkäynnistä ja opiskelusta keskustelu, tunnetila, koulutus ja työ, olotilan ilmaiseminen, tulevaisuuden suunnitelmat, opiskelu ja työelämä, kutsuminen, Pietari ja sen nähtävyyksiä, kuuluisia pietarilaisia, puhelinkeskustelu, mukana häiden vietossa, onnittelujen esittäminen, onnittelut ja maljapuheet, avioliiton solmiminen venäläiseen tapaan.

Rakenteet: imperatiivi, konditionaali, etuliitteettömien liikeverbien kertausta, possessiivipronominien taivutus, svoj-pronomini.
 

VEB27 - Kulttuurin maailma

Aihepiirit ja tilanteet: venäläinen nykykulttuuri, pyynnöt, salliminen, venäläinen musiikki, oman mielipiteen ilmaiseminen, venäläinen kirjallisuus, arvostuksen ilmaiseminen, venäläinen elokuva ja teatteri, samaa mieltä, eri mieltä, venäläinen kuvataide, puhuttelu, esittäytyminen, tutustuminen.

Rakenteet: demonstratiivipronomineja, definiittiset pronominit, lyhyet adjektiivit, kollektiiviluvut, ryhmälukusana oba, obe molemmat, u-päätteinen prepositionaali, partisiipit, gerundit, passiivi, kieltolauseet, kieltopronominit ja –adverbit. 


VEB28 - Elämä täynnä merkitystä

Aihepiirit ja tilanteet: nuoriso ja yhteiskunta, kohteliaisuudet, neuvot ja ehdotukset, politiikka ja yksilön vaikutusmahdollisuudet, kutsu, ympäristön tila, tunnetila, ympäristönsuojelu, kiitollisuuden osoittaminen, tiedehenkilökuvia, epäily, anteeksipyyntö.  Ylioppilaskokeeseen valmistautuminen: kuullunymmärtämisen, tekstinymmärtämisen, kirjoittamisen, rakenteiden ja sanaston harjoittelua ja kertausta.

Rakenteet: indefiniittipronominit, tarkoituksen ja tahdon ilmaiseminen, konjunktioita, etuliitteettömiä liikeverbejä, suora ja epäsuora ilmaisu, mikä sija verbin jälkeen? (= verbien rektioita).


Sivun alkuun

 

SAB3 - B3 SAKSA
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä ja esittäytymistä. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista, kuten hintojen tiedustelusta, kellonajasta, säästä, nähtävyyksistä, lomasuunnitelmista ja musiikista puhumisesta. Kurssilla painotetaan puheviestintää, mutta harjoitellaan myös esimerkiksi kirjeiden ja pienten viestien kirjoittamista.

Rakenteista kurssilla opiskellaan verbien persoonataivutus, sein- ja haben –verbit, modaaliverbit, wissen –verbi, epämääräinen ja määräinen artikkeli, substantiivien monikkomuodot, s-genetiivi, persoonapronominit,se-sanan vastineet, lukusanat 1-1000, kysymyssanat ja kysymyslauseet, kieltosana kein ja päälauseen sanajärjestys. Sanastollisesti opiskellaan myös viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat.
 

SAB32 - Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluja. Harjoitellaan myös tunteiden ilmaisemista, riidan sopimista, anteeksipyytämistä ja pahoittelua. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Kirjoittamista harjoitellaan mm. aihepiireihin liittyvällä kotiaineella.

Rakenteista opiskellaan eriävät yhdysverbit, refleksiiviverbit, kehotukset, teitittelymuodon imperatiivi, substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi, ainesanat, maantieteelliset nimet, prepositioita, omistuspronominit, refleksiivipronominit ja man -pronomini. Kurssilla kerrattavia rakenteita ovat modaaliverbit ja sanajärjestys.


SAB33 - Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla käsitellään esimerkiksi vaatteiden ostamista, asumista ja asunnon esittelyä, puhelinkeskusteluja sekä juhlista kertomista, onnitteluja ja toivotuksia. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Rakenteista opitaan sein- ja haben –verbien imperfekti, heikkojen ja vahvojen verbien perfekti, substantiivien ja persoonapronominien datiivi, maat, kansallisuudet, kielet, sivulauseet sekä prepositioita ja ajanmääreitä. Lisäksi kerrataan akkusatiivi. Kirjallista viestintää harjoitetaan mm. kotiaineen avulla.
 

SAB34 - Meillä ja muualla

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla tutustutaan keskieurooppalaiseen maaseutuun ja suurkaupunkeihin, pohditaan ja vertaillaan elämää eri elinympäristöissä sekä saadaan tietoa Wienistä ja Berliinistä. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.

Kurssilla kerrataan substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi, perusverbioppia ja omistuspronominit. Kurssilla opitaan akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot, vaihtoehtoprepositiot, genetiivi ja adjektiivien taivutus. Kirjoittamista harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien ja kotiaineen avulla.
 

SAB35 - Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla saadaan tietoa tekniikasta ja luonnontieteistä, eläin- ja ympäristönsuojelusta sekä huumausaineista. Harjoitellaan ymmärtämään laajempia kokonaisuuksia tekstin- ja kuullunymmärtämisessä, tutustutaan Goetheen ja Einsteiniin sekä saadaan tietoa Sveitsistä. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa.

Rakenteista kerrataan modaaliverbit, prepositiot, perfekti, sein- ja haben- verbien imperfekti, kehotukset, adjektiivien taivutus, sekä sanajärjestys. Kurssilla opitaan pronominaaliadverbit, rektioverbejä, imperfekti, konjuktiot wenn ja als, pluskvamperfekti, konditionaali ja konjuktiivin imperfekti, adjektiivien vertailuasteet, järjestysluvut sekä epäsuora kysymyslause. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien ja kotiaineen avulla.
 

SAB36 - Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin. Kurssilla käsitellään esimerkiksi autokoulua, rakkautta, seurustelua, vastuuta, armeijaa, siviilipalvelua, sukupuolten välisiä eroja sekä elämää asumisyhteisössä. Kurssilla harjoitellaan aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan aihepiireihin liittyvien tehtävien avulla. Lisäksi kirjoitetaan kotiaine. 

Rakenteista kerrataan kohteliaat kehoitukset, prepositiot, perfekti, päälauseen sanajärjestys ja sivulauseet. Kurssilla opitaan infinitiivi, lauseenvastikkeet, futuuri, imperatiivi, kaksoisinfinitiivi, relatiivipronominit sekä pronominit etwas ja was.
 

SAB37 - Kulttuuri

Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin musiikki, elokuva, kirjallisuus ja muu kulttuuri laaja-alaisesti. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Työtapoina korostuu vaativampien tekstien ymmärtäminen.

Rakenteista opitaan heikot maskuliinit ja maantieteelliset nimet sekä adjektiivien rektioita. Kurssilla kerrataan lisäksi adjektiivit, substantiivit, prepositiot ja pronominit.
 

SAB38 - Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä sekä kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitetaan.

Rakenteista opitaan passiivi, partisiipit sekä konjuktiivin pluskvamperfekti. Lisäksi kurssilla kerrataan koko verbioppi ja kirjoitetaan kotiaine.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

SAB39 - Kertauskurssi

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin harjoittamalla kielitaidon kaikkia osa-alueita. Kurssilla harjoitellaan vaativien tekstien ymmärtävää lukemista ja kuullun ymmärtämistä entisten ylioppilaskirjoitustehtävien avulla. Kirjallista tuotosta harjoitellaan kotiaineen avulla. Tutustutaan erilaisiin ylioppilaskirjoitustehtävätyyppeihin. Opiskelijat tutustuvat myös tehtävälomakkeiden täyttämiseen ja muihin ylioppilaskirjoituskoetta koskeviin asioihin.


Sivun alkuun

 

RAB3 - B3 RANSKA
 

Kurssien tavoitteet ja suoritusohjeet ovat samoja kuin RAB2-kielen kursseissa. Myös kurssien sisällöt vastaavat osittain toisiaan.
 

SYVENTÄVÄT KURSSIT

RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Opitaan myös selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.


RAB32 Päämääränä Pariisi

Kurssilla matkustetaan toulouselaisten nuorten kanssa viikonlopuksi Pariisiin. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, esimerkiksi matkalipun ostaminen, ravintolassa asioiminen. Kurssilla painotetaan puheenymmärtämistä ja puheen tuottamista.


RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset

Sama kuin RAB21.


RAB34 Meillä ja muualla

Sama kuin RAB22.             


RAB35 Ennen ja nyt

Sama kuin RAB23.             


RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Sama kuin RAB24.


RAB37 Kulttuuri

Sama kuin RAB25.       


RAB38 Yhteinen maapallomme

Sama kuin RAB26.


RAB39 Kiinnostavaa ajankohtaista

Sama kuin RAB27.


RAB310 Yhteinen maailmamme

Sama kuin RAB28.


Sivun alkuun

 

VEB3 - B3 VENÄJÄ
 

VEB31 - Ensiaskel

Aihepiirit ja tilanteet: tervehdykset, tapaaminen, nimen kertominen, tutustuminen, perheen esittely, kansallisuudet, kodin esittely, positiivinen reagointi, aamiaispöydän ääressä, mielipiteen ilmaisu: ja dumaju, ja ljublju, ammateista keskustelu, koulutus, kielitaidosta puhuminen.

Rakenteet: possessiivipronomini moj, moja, mojë, substantiivien suvut, possessiivipronominien monikko, kysymyssana mistä? ja tähän kysymykseen vastaaminen, ketjut-verbit, loput possessiivipronominit, prepositionaali, adjektiivien nominatiivi, kysymyssana missä?, prepositiot vna, substantiivien monikko, eloton akkusatiivi, vitjat-verbit, olla-verbin preteriti, kellonajat (tasatunnit), numerot 11-100, olla-verbin futuuri, omistamisen ilmaiseminen rakenteella u menja est´.


VEB32 - Kultainen kaupunki ja Olen haltioissani! (osin)

Aihepiirit ja tilanteet: puhelimessa, paikan etsiminen kartalta, metro ja sen historiaa, viikonpäivät, lehteä ostamassa, säästä kertominen, venäläisten lukuharrastuksesta, säätila, vuodenajat, kuukaudet, tien kysyminen ja neuvominen, metrossa matkustaminen, lipun ostaminen, kulkuvälineet ja liput, ostoksilla, pukeutuminen, vaatteet, värit, matkalla, venäläinen liikennekäyttäytyminen, kaupunki, kirjeen kirjoittaminen, ulkonäön ja luonteen kuvaus, opiskelusta ja opiskelupaikoista, kahvilassa, ostotilanne, hotellissa, kahvilakulttuuri.

Rakenteet: datiivi, ikä, miltä tuntuu?, kenelle?, adverbit, persoonattomat rakenteet, genetiivi, prepositiot iz, s, do, u, ot, bez, elollinen akkusatiivi, verbit hotet´, moc´, liikeverbit idti, ehat´, kysymyssana minne?, rakenne v/na + akkusatiivi, rakenne na cëm ehat´, adjektiivien nominatiivin monikko, sijojen yksikkömuotojen kertausta, pehmeävartaloiset adjektiivit, kysymys skol´ko stoit?, paikan prepositiot, preteriti, ajanilmauksia, paikkaa ilmaisevia prepositioita, sanat nado, nuzhno, mozhno, järjestysluvut, persoonapronominien prepositionaalimuodot, päiväykset, + prepositionaali, instrumentaali, s-prepositio, verbit est´, pit´, numerot 100-1000. 


VEB33 - Olen haltioissani!  (osin)

Sama kuin VEB21. 


VEB34 ja VEB35 - Nähdä omin silmin

Sama kuin VEB22 ja VEB23. 


VEB36 ja VEB37 - Magneettimyrskyjä ja muistelmia

Sama kuin VEB24 ja VEB25. 


VEB38 - Kelloja ja suihkulähteitä

Sama kuin VEB26. 
 

VEB39 - Kulttuurin maailma

Sama kuin VEB27. 


VEB310 - Elämä täynnä merkitystä

Sama kuin VEB28. 


Sivun alkuun

 

MAA - PITKÄ MATEMATIIKKA
 

PAKOLLISET KURSSIT

MAA1 - Funktiot ja yhtälöt

 • potenssifunktio ja potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • juuret ja murtopotenssi
 • eksponenttifunktio


MAA2 - Polynomifunktiot

 • polynomien tulo ja binomikaavat
 • toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 • toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
 • toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen


MAA3 - Geometria

 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
 • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen


MAA4 - Analyyttinen geometria 

 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 • yhtälöryhmän ratkaiseminen
 • pisteen etäisyys suorasta


MAA5 - Vektorit

 • vektoreiden perusominaisuudet
 • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 • suorat ja tasot avaruudessa


MAA6 - Todennäköisyys ja tilastot

 • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma ja niiden tunnusluvut
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • kombinatoriikka
 • todennäköisyyksien laskusäännöt
 • diskreetin jakauman odotusarvo
 • normaalijakauma


MAA7 - Derivaatta

 • rationaaliyhtälö ja epäyhtälö
 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
 • polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen


MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot

 • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja -yhtälöt
 • yhdistetyn funktion derivaatta
 • käänteisfunktio
 • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot

 • trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 • trigonometristen funktioiden derivaatat
 • lukujonot ( aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa)


MAA10 - Integraalilaskenta

 • integraalifunktio
 • alkeisfunktioiden integraalifunktiot
 • määrätty integraali
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
   

SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAA11 - Lukuteoria ja logiikka

 • lauseen totuusarvot ja looginen päättely
 • suora ja epäsuora todistus ja vastaesimerkin käyttö 
 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
 • Eukleideen algoritmi ja Diofantoksen yhtälö
 • kokonaislukujen kongruenssi


MAA12 - Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä

 • absoluuttinen ja suhteellinen virhe
 • Newtonin menetelmä ja iterointi
 • polynomien jakoalgoritmi ja polynomien jakoyhtälö
 • muutosnopeus ja pinta-ala


MAA13 - Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 • geometrinen sarja
 • epäoleelliset integraalit
   

SOVELTAVAT KURSSIT

MAA14 - Pitkän matematiikan kertauskurssi

 • syvennetään ja yhdistellään aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja, opiskelija harjaantuu käyttämään niitä monipuolisesti ongelmanratkaisutilanteissa
 • kerrataan pitkän matematiikan oppimäärän keskeiset sisällöt, tutustutaan tehtäviin, joissa vaaditaan tietoja ja taitoja useiden kurssien alueelta 


MAA15 - Matemaattiset työkalut

 • varmennetaan polynomi- ja potenssilaskennan taitoja
 • kerrataan prosenttilaskentaa


MAA16 - Matematiikan ABI-kurssi, ½ kurssia

 • aiempien vuosien pitkän matematiikan ylioppilas- ja preliminääritehtävät.

 

Sivun alkuun

 

MAB - LYHYT MATEMATIIKKA
 

PAKOLLISET KURSSIT

MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt

Keskeiset sisällöt:

 • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 


MAB2 - Geometria

Keskeiset sisällöt:

 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 


MAB3 - Matemaattisia malleja I

Keskeiset sisällöt:

 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • potenssiyhtälön ratkaiseminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla


MAB4 - Matemaattinen analyysi

Keskeiset sisällöt:

 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen
 • graafisia ja numeerisia menetelmiä


MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys

Keskeiset sisällöt:

 • jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 • normaalijakauma ja jakauman normittaminen
 • kombinatoriikkaa
 • todennäköisyyden käsite
 • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä


MAB6 - Matemaattisia malleja II

Keskeiset sisällöt:

 • kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
 • lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
 • kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen
 • lineaarinen optimointi
 • lukujono
 • aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAB7 - Talousmatematiikka

Keskeiset sisällöt:

 • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
 •  taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla


MAB8 - Matemaattisia malleja III

 • Keskeiset sisällöt:
 • trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla
 • radiaani
 • tyyppiä f(x)=a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 • muotoa f(x)=Asin(bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina
 • vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet
 • koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo
 • kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla 
   

SOVELTAVAT KURSSIT

MAB9 - Kertauskurssi

Keskeiset sisällöt:

 • pakollisten kurssien MAB1-MAB6 sisältö pääpiirteissään


MAB10 - Johdantokurssi, ½ kurssia

Keskeiset sisällöt:

 • perusopetuksen puolella opittu matematiikka pääpiirteissään, erityisesti murtoluvut, prosenttilaskut, polynomit, yhtälön ratkaiseminen ja  laskimen käyttö


MAB11 - Abikurssi, ½ kurssia

Keskeiset sisällöt:

 • matematiikan lyhyen oppimäärän vanhat ylioppilaskirjoituskokeet ja preliminäärit

 

Sivun alkuun

 

BI - BIOLOGIA
 

PAKOLLISET KURSSIT  

BI1 - Eliömaailma

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää, miten luonnon monimuotoisuus ilmenee elämän eri tasoilla
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan ja tulkita sen kehitystä
 • tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet


BI2 - Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: 

 • ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita
 • osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä osaa kytkeä ne yksilön toimintaan
 • hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden merkityksen          
 • tuntee  DNA:n rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta  toiselle
 • tietää miten geenit ohjaavat solun toimintaa
 • osaa periytymisen lainalaisuuksien periaatteet
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

BI3 - Ympäristöekologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: 

 • osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon
 • ymmärtää luonnonkirjon merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle
 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä
 • tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin erityispiirteineen sekä perehtyy ihmisten muokkaamiin ekosysteemeihin
 • tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 • kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti


BI4 - Ihmisen biologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: 

 • osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia niihin
 • ymmärtää hermostollisen toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 • ymmärtää lisääntymiseen ja elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä yksilöllisyyden merkityksen terveyden kannalta
 • pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan
 • tuntee merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja


BI5 - Bioteknologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta
 • hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien rakenteen, toiminnan ja lisääntymisen
 • tuntee geenien toiminnan ja niiden säätelyn
 • tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet
 • tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa
 • pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja
 • tutustuu perinnölliin sairauksiin ja kantasolujen tarjoamiin mahdollisuuksiin sairauksien parantamisessa
   

SOVELTAVAT KURSSIT

BI6 - Biologian työkurssi, ½ kurssia, ei kirjanostoa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • sisäistää BI1- ja BI2- kurssien keskeiset sisällöt tekemällä soveltavia töitä elävällä materiaalilla

Keskeiset sisällöt:

 • osmoosi ja plasmolyysi
 • fotosynteesi ja yhteyttämispigmenit
 • soluhengitys ja alkoholikäyminen
 • kasvuliikkeet ja kasvihormonien vaikutus
 • DNA:n eristys
 • bakteeri- ja homeviljelmät
 • vaihdellen myös entsyymi- ja verikokeita
 • ekologinen kenttätutkimus, ellei ole ennätetty tehdä BI3-kurssilla
 • ym. kiinnostavaa


BI7 - Etologia, ½ kurssia, ei kirjanostoa

Kurssin tavoitteena on , että opiskelija:

 • tutustuu eläinten erilaisiin aisteihin reagoida ympäristöön ja sisäisiin ärsykkeisiin
 • perehtyy perittyyn käyttäytymiseen ja siltä pohjalta etologian mahdollisuuksiin toimia systematiikan ja evoluution tukena
 • perehtyy älykkyydeltään eritasoisten eläinlajien erilaisiin oppimistapoihin
 • tutustuu eri eläinlajien sosiaalisiin ryhmiin sekä yhdyskuntaeläinten sosiaalisiin rakenteisiin ja niiden merkitykseen
 • tutustuu erilaisiin lajien sisäisiin ja lajien välisiin viestintätapoihin
 • herää havaitsemaan mahdollisuuksia ja puutteita ymmärtää ja kommunikoida luonnon eläinten ja lemmikkien kanssa


BI8 - Kasvio, ½ kurssia, ei kirjanostoa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • oppii systematiikan luokittelutasot ja lajin luokittelun perusyksikkönä
 • perehtyy lajien tunnistamisen ja perinteiseen latinaksi nimeämiseen
 • oppii kasvion teon ja sitä kerätessä tutustuu käytännössä kasvilajien erilaisiin kasvupaikkavaatimuksiin ja yksilöllisiin kukinta-aikoihin
 • Keskeinen sisältö:
 • oppilas kerää kesällä 60 kukkimis- tai itiöpesäkevaiheessa olevaa kasvilajia sisältävän kasvion
 • kasvion voi toteuttaa prässäämällä ja kuivaamalla lajit irtolehtikasvioksi tai
 • kuvaamalla  kasvit kasvupaikallaan ja tallentamalla ne CD-kasvioksi


BI9 - Biologian abikurssi, ½ kurssia, ei kirjanostoa

Kurssin tavoitteena on:

 • valmistaa abiturientti menestymään mahdollisimman hyvin ylioppilaskirjoituksissa tai mahdollisissa alan pääsykokeissa

Keskeiset sisällöt

 • kerrataan lukion pakollisten biologian kurssien (BI 1 ja 2) ja valtakunnallisten syventävien kurssien (BI 3, 4 ja 5) pääsisällöt
 • kehitetään aikaisempien ylioppilaskirjoituskysymysten valossa biologista ajattelua ja tehtävien ratkaisua

 

Sivun alkuun

 

GE - MAANTIEDE
 

PAKOLLISET KURSSIT

GE1 - Sininen planeetta

Keskeiset sisällöt:

 • maantieteellinen ajattelu
 • Maan planetaarinen luonne
 • ilmakehä liikkeessä
 • vesikehä liikkeessä
 • sää ja ilmasto
 • maapallon muuttuvat pinnanmuodot
 • maapallon kasvillisuusvyöhykkeet
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

GE2 - Yhteinen maailma

Keskeiset sisällöt:

 • kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät
 • väestö ja asutus
 • luonnonvarat
 • alkutuotanto ja ympäristö
 • teollisuus ja energia
 • liikkuminen ja vuorovaikutus
 • ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 • kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE3 - Riskien maailma

Keskeiset sisällöt:

 • riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
 • luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet (myrskyt,  maanjäristykset, vulkanismi...)
 • ihmisen toiminnasta johtuvat ympäristöriskit  (eroosio, saastuminen, uhanalaistuminen...)
 • ihmiskunnan riskit ja vaara-alueet (nälänhätä, terrori, pandemiat, kehittyneisyyserot...)
 • tekniset riskit (räjähdykset, kolarit, sähkökatkot, rakennusten sortumiset, myrkytykset...)

GE4 - Aluetutkimus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija: 

 • osaa kartografian perusteet
 • tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteet ja sovellusmahdollisuudet 
 • osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin etenkin kartoista, tilastoista sekä analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa                            
 • osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa
 • osaa visualisoida alueellista tietoa kartoin, diagrammein ja valokuvin 
 • osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan sekä tuntee tekijänoikeudet.

Keskenen sisältö:

 • oma aluetutkimus, jonka voi tehdä omin avuin tai parityönä
   

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

GE5 - Maantieteen abikurssi, ei kirjanostoa

Kurssin tavoitteena on:

 • valmistaa abiturientti menestymään mahdollisimman hyvin ylioppilaskirjoituksissa tai mahdollisissa alan pääsykokeissa

Keskeiset sisällöt:

 • endo- ja eksogeeniset ilmiöt, joiden sovellusalueena on Suomi
 • maapallon taloudellinen kahtiajakautuminen: teollisuus- ja kehitysmaat
 • kurssien 1-4 kertaus omista oppikirjoista ja aikaisempien YO-tehtävien avulla

 

Sivun alkuun

 

FY - FYSIIKKA
 

PAKOLLINEN KURSSI

FY1 - Fysiikka luonnontieteenä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • saa perustietoja fysiikan osa-alueista ja rakenteesta
 • oppii tarkastelemaan fysiikan ilmiöitä graafisten ja laskennallisten mallien avulla

Keskeiset sisällöt:

 • suureiden käsittely
 • perusasioita seuraavista fysiikan osa-alueista:liike,voima ja kappaleiden väliset vuorovaikutukset, energian säilyminen, säteily, maailmankaikkeuden rakenne
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY2 - Lämpö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tuntee lämpöön ja energiaan liittyvät ilmiöt

Keskeiset sisällöt:

 • energian säilyminen ja työ fysiikassa
 • lämpöopin tilamuuttujat: lämpötila, paine, tilavuus ja ainemäärä
 • aineen olomuodot ja lämpötilan vaikutukset eri olomuodoissa
 • lämpöopin pääsäännöt
 • energiavarat

FY3 - Aallot

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin lähinnä valon ja äänen avulla

Keskeiset sisällöt:

 • harmoninen voima
 • pitkittäisen ja poikittaisen aaltoliikkeen ominaisuuksia
 • valon käyttäytyminen peileissä ja linsseissä
 • ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen

FY4 - Liikkeen lait

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää niitä selittäviä malleja
 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa

Keskeiset sisällöt:

 • liikkeen mallit ja Newtonin lait
 • liikettä vastustavat voimat ja noste
 • liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate
 • liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate

FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista hallintaa
 • syventää tuntemustaan mekaniikan maailmankuvasta

Keskeiset sisällöt:

 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen
 • pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike
 • pyörimisen liikeyhtälö, pyörimismäärän säilyminen ja pyörimisliikkeen energia
 • ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys
 • gravitaatio ja gravitaation alainen liike

 
FY6 - Sähkö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan

Keskeiset sisällöt:

 • jännite, sähkövirta, energia ja teho sekä vastus ja kondensaattori tasavirtapiirissä
 • varausten välinen voima, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä
 • puolijohteet


FY7 - Sähkömagnetismi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä

Keskeiset sisällöt

 • magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä
 • induktio
 •  energian siirto sähkövirran avulla
 • jännite, sähkövirta, energia ja teho sekä vastus, kondensaattori ja käämi vaihtovirtapiirissä


FY8 - Aine ja säteily

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tutustuu kvantittumiseen, aaltohiukkasdualismiin sekä aineen rakenteeseen ja rakenneosien dynamiikkaan

Keskeiset sisällöt:

 • säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne
 • atomin ja atomiytimen rakenne
 • radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus
 • massan ja energian yhteys
 • ydinreaktiot ja ydinenergia
 • aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu
   

SOVELTAVAT KURSSIT

FY9 - Kertauskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • syventää tietämystään fysiikan eri osa-alueilla
 • tutustuu ylioppilaskokeen fysiikan tehtäviin.

Keskeiset sisällöt:

 • lukion fysiikan osa-alueiden kertaustehtävät
 • aiempien vuosien ylioppilastehtäviä
 • aiheita, joiden käsittely syventävien kurssien aikana jää vähäiseksi tai jotka jäävät kokonaan käsittelemättä


FY10 - Tähtitiede, ½ kurssi

Kurssi suoritetaan koeviikkojen yhteydessä pidettävillä tunneilla, muutaman illalla järjestetyn havaintotapaamisen sekä itsenäisesti tehtävien havaintotöiden avulla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • saa yleiskuvan maailmankaikkeuden rakenteesta
 • saa yleiskuvan tähtitieteessä käytettävistä havaintomenetelmistä
 • oppii tunnistamaan paljain silmin havaittavia pohjoisen tähtitaivaan kohteita.

Keskeiset sisällöt:

 • maailmankaikkeuden rakenne ja mittasuhteet
 • aurinkokunta
 • Leppävirralla havaittavissa olevat tähtitaivaan kirkkaimmat kohteet: tähdet, paljain silmin näkyvät planeetat, Andromedan galaksi, helpoimmin tunnistettavat tähdistöt
 • tähtitaivaan havaitseminen paljain silmin
 • peili- ja linssikaukoputkien toimintaperiaate
 • tietoverkkojen käyttäminen havaintojen ja tiedonhaun apuna


FY11 - Fysiikan työkurssi, ½ kurssi, kurssi suoritetaan itsenäisesti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • syventää fysiikan tietojaan ja taitojaan kokeellisten työmenetelmien avulla
 • harjoittelee ryhmätyökäytäntöjä

Keskeiset sisällöt:

 • kokeellisen työn suunnitteleminen, toteuttaminen ja raportointi
 • asiantuntijana toimiminen työryhmässä

Kurssin toteutus:

Kurssilla tehdään 2-4 kokeellista työtä seuraavasti:

 • valmiiksi suunniteltua työtä TAI
 • 2 valmiiksi suunniteltua työtä ja yksi itse suunniteltu työ TAI
 • 2 itse suunniteltua työtä
 • Työt voi tehdä 2-3 opiskelijan yhteistyönä, etenkin itse suunnitellut työt suositellaan suoritettaviksi yhteistyönä. Työt voi jakaa usealle lukuvuodelle. Esimerkiksi osan töistä voi tehdä jo 1. lukuvuonna.

 

Sivun alkuun

 

KE - KEMIA
 

PAKOLLINEN KURSSI

KE1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia

 • olomuodot, seokset, ainemäärä, pitoisuus
 • orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja nimeäminen
 • orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus 
 • orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE2 - Kemian mikromaailma

 • alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
 • elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
 • hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava
 • kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet
 • atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne
 • isomeria

 
KE3 - Reaktiot ja energia

 • epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia
 • stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö 
 • energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
 • reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät

 
KE4 - Metallit ja materiaalit

 • sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • hapettumis-pelkistymisreaktiot
 • metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet
 • bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit

 
KE5 - Reaktiot ja tasapaino

 • reaktiotasapaino
 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys
 • liukoisuus ja liukoisuustasapaino
 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
   

SOVELTAVAT KURSSIT

KE6 - Kemian kertauskurssi, ½ kurssi

 • orgaanisen ja epäorgaanisen kemian keskeisten periaatteiden kertaaminen
 • perehdytään vanhoihin ylioppilastehtäviin

 
KE7 - Kemian työkurssi, ½ kurssi

 • kokeellisen työn suunnitteleminen, toteuttaminen ja työselostuksen laatiminen
 • laboratoriotöitä yhteistyössä Kuopion Yliopiston kanssa
 • vierailu terveyskeskuksen laboratorioon

 

Sivun alkuun

 

UE - USKONTO EV.LUT

 

PAKOLLISET KURSSIT

UE1 - Uskonnon luonne ja merkitys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana
 • ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut sekä uskonnon nivoutumisen kulttuureihin ja yhteiskuntiin
 • tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana uskonnon tutkimusta

Keskeiset sisällöt:

 • uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
 • Raamatun tutkimus ja tulkintatavat


UE2 - Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
 • osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää niihin sisältyvän yhteisen perustan.

Keskeiset sisällöt:

 • kristillisen kirkon synty
 • nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa


UE3 - Ihmisen elämä ja etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun
 • ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
 • ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan

Keskeiset sisällöt:

 • ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
 • kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
 • kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
   

VALTAKUNNALISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE4 - Uskontojen maailmat

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan eri kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä

Keskeiset sisällöt:

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamin uskontoa alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä.

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit ja rituaalit
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta


UE5 - Mihin suomalainen uskoo

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa  muinaissuomalaisesta uskonnosta  nykypäivän uskonnollisuuteen
 • ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista  kysymyksistä käytyä keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä
 • osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten näkökulmasta

Keskeiset sisällöt:

 • muinaissuomalainen uskonto
 • Suomen kirkkohistorian yleislinjat
 • luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
 • ei- kristilliset yhteisöt Suomessa
   

SOVELTAVAT KURSSIT

UE6 - Uskonnon kertauskurssi, ½ kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • kertaa ja syventää uskonnon kurssien keskeisiä sisältöjä
 • oppii soveltamaan uskonnon tietoa erilaisten tehtävien avulla

Keskeiset sisällöt:

 • aiempien kurssien (UE1-UE5) keskeinen sisältö
 • reaalikokeen kysymysten analysointi ja vastaustekniikka

Kurssin suorittamiseksi edellytetään kurssien UE1-UE5 suorittamista ja se arvioidaan jatkuvan näytön perusteella.


Sivun alkuun

 

UO - USKONTO, ORTODOKSINEN

 

Ortodoksisen uskonnon opetus järjestetään verkko-opintoina ryhmien koon jäädessä alle kuuden opiskelijan.
 

PAKOLLISET KURSSIT

UO1 - Ortodoksinen maailma

UO2 - Uskonoppi ja etiikka

UO3 - Raamattutieto
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

UO4 - Uskontojen maailmat

UO5 - Ortodoksinen Suomi


Sivun alkuun

 

ET - ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

 

Elämänkatsomustiedon opetus järjestetään verkko-opintoina ryhmien koon jäädessä alle kuuden opiskelijan.
 

PAKOLLISET KURSSIT

ET1 - Hyvä elämä

ET2 - Maailmankuva

ET3 - Yksilö ja yhteisö
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ET4 - Kulttuuriperintö ja identiteetti

ET5 - Maailman selittäminen katsomusperinteissä


Sivun alkuun

 

FI - FILOSOFIA


PAKOLLISET KURSSIT

FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja
 • tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
 • hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

Keskeiset sisällöt:

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
 • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys
 • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä
 • hyvän ja oikean käsitteet,  hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI2 Filosofinen etiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein
 • kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein
 • oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.

Keskeiset sisällöt  :

 • moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka
 • moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa
 • moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta
 • klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet


FI3 - Tiedon ja todellisuuden filosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä
 • osaa arvioida, millaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja katsomuksissa
 • oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä
 • oppii hahmottamaan tieteellisen tutkimuksen ja päättelyn luonnetta.

Keskeiset sisällöt:

 • metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä

 
FI4 - Yhteiskuntafilosofia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa
 • osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta
 • osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.

Keskeiset sisällöt:

 • yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus
 • yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus
 • yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat
   

SOVELTAVAT KURSSIT

FI5 - Filosofian kertauskurssi, ½ kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • kertaa ja syventää filosofian  kurssien keskeisiä sisältöjä
 • oppii soveltamaan filosofista tietoa erilaisten tehtävien avulla

 Keskeiset sisällöt:

 • aiempien kurssien (FI1-FI4) keskeinen sisältö
 • reaalikokeen kysymysten analysointi ja vastaustekniikka

Kurssin suorittamiseksi edellytetään kurssien FI1-FI4 suorittamista ja se arvioidaan jatkuvan näytön perusteella.


Sivun alkuun

 

HI - HISTORIA
 

PAKOLLISET KURSSIT

HI1 - Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. Kurssi on suositeltavaa sijoittaa historian opintojen alkuun.

Aihekokonaisuuksien oppimisessa tämä kurssi antaa kestävän kehityksen analysointiin historiallista perspektiiviä. Teknologian ja yhteiskunnan kehityksen suhde on myös kurssin keskeistä sisältöä. Kurssi on myös tärkeä kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen kannalta.

Opiskelu tapahtuu merkittävältä osaltaan esitelmien tekemisen ja pitämisen kautta. Pääkohderyhmä 1. vuoden opiskelijat.


HI2 - Eurooppalainen ihminen

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia, sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla.

Aihekokonaisuuksista kurssi palvelee erinomaisesti kulttuuri-identiteetin ja kulttuurien tuntemuksen kehittämistä.

Kurssi toteutetaan pitkälti työkurssina, tutustumalla asioihin opintotehtävien avulla. Pääkohderyhmä 1. vuoden opiskelijat.


HI3 - Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

Aihekokonaisuuksista kurssilla käsitellään esimerkiksi hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kulttuuri-identiteettiä ja teknologian vaikutusta yhteiskuntaan.

Pääkohderyhmä 2. vuoden opiskelijat.
 

HI4 - Suomen historian käännekohtia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla tarkastellaan suomalaiskansallisen identiteetin muutosta 1800-luvulta 2000-luvulle. Paikallishistoriallista näkökulmaa tuodaan esille eri yhteyksissä, esim. sisällissodan tapahtumissa.

Aihekokonaisuuksista kurssi käsittelee erityisesti kulttuuri-identiteettiä, suomalaisen hyvinvoinnin perusteita, turvallisuutta ja teknologian yhteiskuntavaikutuksia.

Pääkohderyhmä 2. vuoden opiskelijat.
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI5 - Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Kurssilla tutustutaan juuriimme kivikaudesta 1800-luvun alkuun saakka. Käydään museossa ja/tai kivikautisten esivanhempiemme asuinpaikalla. Rautakauden kautta tullaan ristiretkiin, osaksi Ruotsia ja läntistä kulttuuripiiriä. Seuraamme suomalaisen kulttuurin syntyä ja nousua. Hakkapeliittoina teemme Ruotsista suurvaltaa, joka meistä huolimatta pian romahtaa ja jättää meidät "perivihollisemme" Venäjän armoille. Kävikö siinä sitten meille hyvin vai huonosti..?

Aihekokonaisuuksista kurssi käsittelee erityisesti kulttuuri-identiteettiä, suomalaisen hyvinvoinnin perusteita ja kansamme turvallisuutta.

Pääkohderyhmä 1. vuoden opiskelijat.
 

HI6 - Kulttuurien kohtaaminen

Kurssilla tutustutaan Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin (Kiinaan, Japaniin, intiaaneihin jne.) Tarkastelun kohteena on valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteet, nykyaika sekä kulttuurien välinen vuorovaikutus eri aikakausina. Kurssi laajentaa aiempien historian kurssien Eurooppa-keskeistä näkökulmaa maailmanlaajuiseksi. Nykyisessä nopeasti globalisoituvassa maailmassa on tärkeää tuntea Euroopan ulkopuolisia kulttuureja.

Aihekokonaisuuksista kurssilla käsitellään kulttuurien tuntemusta, kestävää kehitystä sekä viestintä ja mediaosaamista.

Pääkohderyhmä 2. vuoden opiskelijat. Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa.
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI7 - Ajankohtaisten asioiden kurssi

Kurssi on ajankohtaiskurssi, jolla tarkastellaan maailman ja Suomen ajankohtaisia tapahtumia.

Oppikirjaa ei ole, joten opiskelu tapahtuu muun kirjallisuuden ja etenkin painetun ja sähköisen median avulla. Internet on olennainen osa kurssilla tapahtuvasta tiedonhankinnasta.

Aihekokonaisuuksista on käsittelyssä ennen kaikkea viestintä- ja mediaosaaminen.

Pääkohderyhmä 3. vuoden opiskelijat. Ei itsenäistä suoritusta.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

HI8 - Historian kertauskurssi, ½ kurssia

Kertauskurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet menestyä yo-kirjoitusten historian reaalikokeessa. Kurssilla kerrataan lähinnä historian pakollisten kurssien sisältöalueita sekä harjoitellaan reaalin erityyppisiä kysymyksiä. Oppimateriaalina käytetään kurssien oppikirjoja, yo-tehtäviä ja muuta materiaalia.

Kurssista annetaan suoritusmerkintä. Sen saamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen kurssille.


Sivun alkuun

 

YH - YHTEISKUNTAOPPI
 

PAKOLLISET KURSSIT

YH1 - Yhteiskuntatieto

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vallan käyttö sekä kansalainen aktiivisena vaikuttajana suomalaisessa demokratiassa.

Aihekokonaisuuksista on käsittelyssä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

Pääkohderyhmä 3. vuoden opiskelijat.


YH2 - Taloustieto

Kurssilla perehdytään sekä Suomen kansantalouden että maailmantalouden ilmiöihin. Ajankohtaiset talousasiat ovat erityisen tarkastelun kohteina. Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy asiantuntevasti seuraamaan ajankohtaista talouskeskustelua ja talousuutisia sekä ymmärtää myös lehtien pörssi- ym. tilastoja. Selviöitä ovat lopuksi sellaiset käsitteet kuten optiot, markkinavoimat, huutokauppakorko, sijoitusrahastot, keynesiläisyys…

Aihekokonaisuuksista on käsittelyssä aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen, hyvinvointi ja turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.

Pääkohderyhmä 3. vuoden opiskelijat.


VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

YH3 - Kansalaisen lakitieto

Historian kursseista "hyötykurssi numero 1". Kurssin aikana käsitellään nimittäin yksityisen ihmisen kannalta keskeistä lainsäädäntöä. Painopiste on asioissa, joiden kanssa kaikki joudumme jatkuvasti tekemisiin. Aiheina ovat mm. avio-/avoliitto, perintöasiat, asunnon vuokraaminen, velkasuhde, vahingonkorvaus, kuluttajansuoja, työnteko, rikos ja rangaistus. Käsittely tapahtuu valtaosin tosielämän tapauksia selvitellen. Kurssin aikana vieraillaan myös käräjäoikeudessa.

Pääkohderyhmä 2. vuoden opiskelijat.                                                                                    


YH4 - Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Mitä on eurooppalainen identiteetti? Mihin EU on matkalla? Mitä EU on merkinnyt ja merkitsee Suomelle? Miten me suomalaiset voimme vaikuttaa EU:ssa?

Aihekokonaisuuksista on käsittelyssä aktiivinen kansalaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus sekä viestintä- ja mediaosaaminen.                                                                                                

Pääkohderyhmä 2. vuoden opiskelijat.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

YH5 - Yhteiskuntaopin kertauskurssi, ½ kurssia

Kertauskurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet menestyä yo-kirjoitusten yhteiskuntaopin reaalikokeessa. Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan erilaisten reaalikoetehtävien ratkaisemista (kuviot, käyrät, tilastot, taulukot). Oppikirjoina käytetään yhteiskuntaopin kurssien oppikirjoja, vanhoja reaalikokeen tehtäviä sekä muuta materiaalia.

Kurssista annetaan suoritusmerkintä. Sen saamisen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen kurssille.


Sivun alkuun

 

PS - PSYKOLOGIA
 

PAKOLLISET KURSSIT

PS1 - Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
 • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
 • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan 

Keskeiset sisällöt:

 • motivaatio, kognitiiviset toiminnot ja emootiot
 • psykologinen tutkimus
 • psykologian suuntaukset
 • oppimisprosessi
 • ihminen ryhmän jäsenenä.
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

PS2 - Ihmisen psyykkinen kehitys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä

Keskeiset sisällöt:

 • varhainen vuorovaikutus ja psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, temperamenttipiirteisiin, perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen


PS3 - Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita
 • ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
 • ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin

Keskeiset sisällöt:

 • kognitiiviset perusprosessit
 • vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
 • hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
 • kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus


PS4 - Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Keskeiset sisällöt:

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko 


PS5 - Persoonallisuus ja mielenterveys

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja

Keskeiset sisällöt :

 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen
   

SOVELTAVAT KURSSIT

PS6 - Psykologian kertauskurssi, ½ kurssia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

 • kertaa ja syventää psykologien kurssien keskeisiä sisältöjä
 • oppii soveltamaan psykologista tietoa erilaisten tehtävien avulla

Keskeiset sisällöt:

 • aiempien kurssien (PS1-PS5) keskeinen sisältö
 • reaalikokeen kysymysten analysointi ja vastaustekniikka

Kurssin suorittamiseksi edellytetään kurssien PS1-PS5 suorittamista ja se arvioidaan jatkuvan näytön perusteella.


Sivun alkuun

 

MU - MUSIIKKI
 

PAKOLLISET KURSSIT

MU1 - Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.


MU2 - Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja ja oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman ilmaisun sekä kuuntelu- ja kommunikointivalmiuksien kehittämiseen. Sisältöjen tulee edustaa eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia.
 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

MU3 - Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja tiedonhankintataitojaan.

 
MU4 - Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.


MU5 -  Musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti.
 

SOVELTAVAT  KURSSIT

MU6 - Kuorokurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii terveen ja hyvin resonoivan äänenkäytön sekä selkeän artikulaation. Opiskelija tutustuu pääasiassa perinteiseen moniääniseen kuoromusiikkiin. Kuoro esiintyy koulun erilaisissa tilaisuuksissa ja juhlissa.


Sivun alkuun

 

KU - KUVATAIDE
 

PAKOLLISET KURSSIT

KU1 - Minä, kuva ja kulttuuri

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita
 • oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja
 • oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia
 • oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa

Keskeiset sisällöt

 • mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset
 • kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
 • taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
 • oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö
 • kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike. tila ja aika
 • kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen
   

PAKOLLISET KURSSIT valinnainen

KU 2 Ympäristö, paikka ja tila

Opit katsomaan rakennettua ja esineympäristöä tietoisesti. Opit arvottamaan näkemääsi.

Opit kaavoituksen, arkkitehtuurin, muotoilun ja markkinoinnin perusteita sekä niihin liittyvät suunnittelukäytännöt.

 • Suunnittelet osana ryhmää yleiskaavan ja asemakaavan.
 • Asemakaavassa olevalle tontille suunnittelet yksin oman talosi
 • Työskentelet kurssilla ryhmässä sekä yksin. Arvioinnissa painotetaan sekä ryhmätyöskentely että yksilösuoritusta.
   

SYVENTÄVÄT KURSSIT valinnainen

KU 3 Media ja kuvien viestit

Opit ymmärtämään median kuvaaman maailman suhdetta kulttuuriin ja todellisuuteen. Opit itse tuottamaan viestejä mediaan.

 • Valmistat PowerPoint-esityksen omasta päivänpiiristäsi. Käytät muokattuja kuvia, videopätkiä, musiikkia ja ääntä sekä tekstiä. Katsomme kaksi eri genreä edustavaa elokuvaa ja tutkimme elokuvailmaisua.
 • Kurssi arvioidaan yksilösuorituksena.
   

KU 4 Taiteen kuvista omiin kuviin

Opit ymmärtämään kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa. Opit työskentelemään itsenäisesti ja harjaannut pohdiskelevaan sanalliseen ilmaisuun.

 • Valitset taidehistorian joltakin kaudelta teoksen, jonka pohjalta valmistat uuden teoksen samasta aiheesta itse valitsemallasi uudella tavalla esim. maalaus, veistos, valokuvasarja, sarjakuva, installaatio, happening jne.
 • Työskentelet kurssilla yksin ja kurssi arvioidaan yksilösuorituksena.
   

KU 5 Nykytaiteen työpaja

Opit ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessä eri ilmiöiden parissa. Harjaannut tavoitteelliseen prosessinomaiseen ryhmätyöhön itsenäisenä tekijänä.

 • Valitsemme yhdessä kurssin teeman, jonka pohjalta toteutamme nykytaiteen projektin. Meillä on mahdollisuus muuttaa koulumme käytävätiloja nykytaiteen galleriaksi väliaikaisesti tai pysyvästi.
 • Kirjallisuus, runous, elävät- ja stillkuvat, musiikki ja äänet, liikunta ja tanssi, valo ja pimeys, tuoksut ja hajut, sähköinen media ovat kaikki käytettävissä.
 • Voit työskennellä prosessissa yksin, pienryhmässä tai osana isoa ryhmää. Arviointi kurssissa työryhmän koon mukaan.
   

KU 6 Keramiikka, veistoskurssi. Koulukohtainen syventävä kurssi

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ison kolmiulotteisen ja keraamisen veistoksen savesta. Veistos poltetaan savesta keramiikaksi ja pintaan lisätään tarvittava väritys.

 • Valitsemme yhdessä kurssin teeman sekä taidehistoriallisen tyylin,  jolla veistos toteutetaan.
 • Keraamisina tekniikkoina käytämme makkara- ja levyteknikkaa.
 • Työskentelet kurssilla yksin ja kurssi arvioidaan yksilösuorituksena.
   

KU 7 Kuvataiteen lukiodiplomi

Lukiodiplomi on kehitetty taide- ja taitoaineisiin vastaamaan ylioppilaskirjoitusta kyseisessä aineessa.

 • Kurssin valtakunnalliset tehtävät jaetaan internetin kautta ja Leppävirran lukiossa kurssi suoritetaan 1. ja 2. jakson aikana.
 • Kurssi vaatii esityötä materiaalin keruun ja muokkauksen muodossa.
 • Teet kuvataiteellisen produktion, kirjoitat aiheesta esseen ja laadit portfolion.
 • Suoritetusta lukiodiplomista saa lisäpisteitä alan opintoihin pyrittäessä.
 • Työskentelet kurssilla yksin ja kurssi arvioidaan yksilösuorituksena arvosanoin 1-5.

 

Sivun alkuun

 

LI - LIIKUNTA


PAKOLLISET KURSSIT

LI1 - Taitoa ja kuntoa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija jatkaa perusopetuksessa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista. Lisäksi tarkoituksena on, että opiskelija saa myönteisiä liikuntakokemuksia ja ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

 • fyysisen kunnon harjoittelu, oman kunnon mittaaminen ja arviointi
 • lihashuolto ja rentoutus
 • sisä- ja ulkopallopelit
 • voimistelu ja tanssi
 • yleisurheilu
 • suunnistus


LI2 - Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija monipuolistaa lajitaitojaan ja -tietojaan ja oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat:

 • fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • voimistelu ja musiikkiliikunta
 • talviliikunta
 • uinti ja vesipelastus
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI3 - Virkisty liikunnasta (2. TAI 3. OPISKELUVUOSI)

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi voi koostua yksin tai ryhmässä toteutettavista liikuntamuodoista.


LI4 - Yhdessä liikkuen (2. TAI 3. OPISKELUVUOSI)

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Kurssin sisältöinä ovat erilaiset joukkuepelit ja muut yhdessä toteutettavat liikuntamuodot. Lisäksi kurssilla on mahdollisuus osallistua johonkin yhteiseen liikuntatapahtumaan (esimerkiksi lasketteluretki).


LI5 - Kuntoliikunta (1. JA 3. JAKSO, MIKÄ OPISKELUVUOSI TAHANSA)

Kurssin tavoitteena on säännöllisen liikunnan tehostaminen oman kunnon kohottamiseksi. Opiskelija laatii henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä kurssin tuntien aikana.
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI6 - Mailapelit (2. TAI 3. OPISKELUVUOSI)

Kurssin tavoitteena on tutustua erilaisiin mailapeleihin ja opetella pelien perustaidot ja -tiedot. Kurssin aikana käydään läpi 4-6 mailapeliä, joita Leppävirralla voi harrastaa.


LI7 - Musiikkiliikunta (2. TAI 3. OPISKELUVUOSI)

Kurssin keskeinen tavoite on tutustua erilaisiin musiikkiliikunnan muotoihin. Kurssisisältönä ovat musiikkikuntoliikunta (circuit training, aerobic), luova ilmaisu, streetdance, jazztanssi, latinalaiset rytmit sekä pienimuotoisten tanssikoreografioiden ja musiikkiliikuntatuokioiden laatiminen ja toteuttaminen.


LI8 - Pallopelit (2. TAI 3. OPISKELUVUOSI)

Kurssin keskeinen tavoite on eri joukkuepallopelien tekniikkojen harjoittaminen ja taktisen osaamisen kehittäminen. Kurssilla korostuu reilu peli.
 

SOVELTAVAT KURSSIT

LI9 - Vanhojen tanssit (2. OPISKELUVUOSI)

Kurssin tavoitteena on suunnitella, harjoitella ja toteuttaa Vanhojen päivänä esittävä tanssiohjelma. Erilaisten tanssiaskelien oppimisen ohella kurssilla käydään läpi kohteliaita käytöstapoja.


LI10 - Liikunnan lukiodiplomikurssi

Liikunnan lukiodiplomi on itsenäisesti suoritettava kurssi, joka edellyttää opiskelijalta vähintään viiden liikunnan kurssin suorittamista. Diplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana ja näyttöinä seuraavin osioin: liikuntatietoja mittaava tutkielma (aihe sovitaan etukäteen opettajan kanssa),liikuntakykyisyyden arviointi erilaisilla testeillä, erityisosaamisen arviointi opiskelijan valitsemassa liikuntalajissa sekä yhteistyötaidot, jotka arvioidaan opiskelijan tuntityöskentelyn sekä muun mahdollisen kouluun liittyvän liikuntaharrastuksen pohjalta.

Lisäksi opiskelija seuraa kehittymistään ja suorituksiaan päiväkirjamaisesti lukiovuosien ajan ja tekee niistä alla olevan jäsennyksen mukaisen yhteenvedon portfolioon. Portfolio sisältää kuvauksen koulun liikuntakursseista, mahdollisesta mukana olosta koulun muussa liikuntatoiminnassa sekä kuvaukset omasta harjoittelusta ja mahdollisesta ohjaustoiminnasta.


Sivun alkuun

 

TE - TERVEYSTIETO


PAKOLLISET KURSSIT

TE1 - Terveyden perusteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää terveyden ja terveellisten elämäntapojen merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssin keskeinen tavoite on myös, että opiskelija tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä, osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat

 • toimintakykyyn ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät: ravitsemus, liikunta, ihmissuhteet ja mielenterveys, seksuaaliterveys
 • kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät
 • sairauksien ja vammojen itsehoito ja ensiapu
 • terveyseroihin vaikuttavat tekijät
 • terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

TE2 - Nuoret, terveys ja arkielämä

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita ja aihealueita painottaen nuoren arkielämään liittyviä terveystottumuksia ja selviytymiskeinoja. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pohtii omaa terveyskäyttäytymistään sekä terveyteen liittyviä kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kurssin työskentelytavoissa korostuvat ryhmäharjoitukset sekä keskustelu- ja argumentointitaitoja kehittävät työmuodot.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat

 • itsetuntemus ja aikuistuminen
 • mielenterveyden ylläpitäminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen
 • ruuan terveydelliset ja yhteiskunnalliset merkitykset, painonhallinta, syömishäiriöt
 • terveysliikunta
 • seksuaaliterveys
 • tupakka, alkoholi, huumeet yksilön ja yhteiskunnan sekä maailmanlaajuisesta näkökulmasta


TE3 -Terveys ja tutkimus

Kurssin tavoitteena on perehtyä terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin, terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla syvennetään tietoja ja osaamista terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa liittyen. Työskentelyssä korostuvat tutkiva oppiminen, toiminnallisuus ja vierailukäynnit.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat

 • terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyvät menetelmät
 • terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset
 • terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä
 • tutkimustiedon ja median kriittinen lukutaito, medikalisaatio
 • terveystottumuksien arviointi ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen
   

SOVELTAVAT KURSSIT

TE4 - Ensiavun perusteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ensiavusta ja kerrata jo aiemmin opittuja asioita. Keskeinen kurssin tavoite on rohkaista opiskelijaa auttamaan onnettomuuden tai sairauskohtauksen yllättäessä. Lisäksi opiskelijan huomiota pyritään kiinnittämään turvallisiin toimintatapoihin ja -ympäristöihin sekä riskien tunnistamiseen ennalta. Opiskelutavat kurssilla painottuvat toiminnan kautta oppimiseen.

Kurssin sisältöihin kuuluu auttamistoiminta ensiaputilanteessa, peruselvytys, haavat ja verenvuodot, tuki- ja liikuntaelinten vammat, palo- ja paleltumavammat sekä myrkytykset. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus esittää itseään kiinnostavia aihealueita.


TE5 - Terveystiedon kertauskurssi, ½ kurssia

Kertauskurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa mahdollisimman hyvät valmiudet menestyä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon reaalikokeessa.
 • kertaa ja syventää terveystiedon kurssien keskeisiä sisältöjä.
 • erottaa tutkitun ja kokemuksellisen tiedon merkityksen.

Kurssi koostuu terveystiedon pakollisen ja syventävien kurssien keskeisistä sisällöistä. Lisäksi kurssilla käydään läpi erilaisia terveystiedon reaalikoetehtävätyyppejä ja harjoitellaan vastaamistekniikkaa.

Oppimateriaalina kurssilla käytetään terveystiedon kurssien oppikirjoja, reaalikokeen mallitehtäviä/aikaisempia reaalikysymyksiä ja muuta ajankohtaista materiaalia.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä aktiivisen osallistumisen sekä sovittujen kirjallisten tehtävien perusteella.


Sivun alkuun

 

OP - OPINTOJENOHJAUS
 

PAKOLLISET KURSSIT 

OP1 - Koulutus, työ ja tulevaisuus

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen, suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin ja ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. Kurssiin liittyen järjestetään tutustumista työelämään ja toisen ja erityisesti korkea-asteen oppilaitoksiin sekä vieraillaan koulutusalan esittelytapahtumissa.

Keskeiset sisällöt:

 • lukio-opintojen rakentuminen
 • oppiminen ja opiskelutaidot
 • itsetuntemus
 • omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen
 • työelämätietous
 • ylioppilastutkinto
 • jatko-opintomahdollisuudet lukion jälkeen
 • ammatillisen suuntautumisen ja jatko-opintojen pohtiminen
 • jatko-opintoihin hakeutuminen
 • työelämään siirtyminen
 • opintotuki ja opintososiaaliset edut
 • opiskelu ja työskentely ulkomailla
   

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

OP2 - Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

Kurssin tavoitteena on perehtyä syvällisemmin kurssin valinneiden opiskelijoiden yksilöllisiin jatko-opinto- ja urasuunnitelmiin, lisätä uravalintoihin liittyvää itsetuntemusta sekä luoda valmiuksia itsenäisen elämän aloittamiseen koulun jälkeen. Kurssin aikana tutustutaan työhallinnon palveluihin, jatko-opinto-oppilaitoksiin ja tarvittaessa työpaikkoihin. Sisältö painottuu kurssin osanottajien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 Keskeiset sisällöt:

 • jatko-opintomahdollisuudet lukion jälkeen
 • yksilölliset jatko-opiskelu- ja urasuunnitelmat
 • hakeutuminen jatko-opintoihin
 • opiskelu toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea-asteella
 • työelämä ja työhön hakeutuminen
 • kansainväliset mahdollisuudet
 • työhallinnon palvelut
 • itsetuntemus
 • opintososiaaliset edut ja opintojen rahoitus
 • opiskelija-asuminen
 • elämänhallintaan liittyvät kysymykset

 

Sivun alkuun

 

TT - TIETOTEKNIIKKA
 

SOVELTAVAT KURSSIT

TT1 - Työvälinekurssi 1 (½ kurssia)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lukiossa käytettävissä oleviin tietokonelaitteistoihin ja -ohjelmistoihin.

Keskeisenä sisältönä on käytettävissä olevan käyttöjärjestelmän, tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, esitysgrafiikan ja kuvankäsittelyn perusteet.


TT2 - Työvälinekurssi 2 

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tieto- ja viestintätekniikan tietämystä.

Kurssin aikana tehtäviä voidaan eriyttää opiskelijan omien toiveiden pohjalta. Koulun koneisiin pysyvästi asennettujen ohjelmien lisäksi kurssilla voidaan käyttää muiden ohjelmien ilmaisversioita ja netissä olevia Online-ohjelmia.

Esimerkkejä kurssisisällöksi: 

 • Wordin, Excelin tai PowerPointin lisäharjoittelu
 • kuvan- ja/tai videonkäsittelyn harjoittelu
 • blogin perustaminen ja blogin ylläpitotoimintojen harjoittelu
 • html-koodien käyttö blogin muokkaamiseen 
 • vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin tutustuminen (esim. OpenOffice-työkalut, Google-dokumentit, Prezi-esitysgrafiikka)


TT3 - Java-ohjelmointi sovelluskehittimellä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Java-ohjelmointiin Windows-ympäristössä.

Keskeiset sisällöt

 • Netbeans-sovelluskehittimen käyttöliittymä
 • Java-kielen perusteet
 • pienten ohjelmien tekeminen sovelluskehittimellä

 

Sivun alkuun

 

TU - TUTKIELMAKURSSI
 

SOVELTAVAT KURSSIT

TU1 - Tutkielmakurssi

Tutkielmatyöskentely on itsenäinen työmuoto, jonka avulla harjaannutaan tiedonhankintaan, tietojen käsittelyyn ja tulosten esittämiseen. Tutkielman aiheen opiskelijat saavat valita oman mielenkiintonsa mukaan mistä aineesta tahansa. Aluksi käydään läpi tutkielman tekemisen periaatteet ja menetelmät. Sitten jokainen kurssilainen tekee itsenäisesti mutta johdetusti kirjallisuuteen, nettimateriaaliin, haastatteluihin ym. aineistoon perustuvan pienimuotoisen tutkielman valitsemastaan aiheesta.

Kurssi on hyödyllinen, koska tutkielman tekemisen taito on ehdottoman tärkeä kaikissa jatko-opiskelupaikoissa


Sivun alkuun

 

UVA - URHEILUVALMENNUS
 

SOVELTAVAT KURSSIT

UVA1 – UVA13 - Urheiluvalmennus

Pohjois-Savon urheiluakatemian valmennusryhmään valittu opiskelija voi suorittaa 13 urheiluvalmennukseen liittyvää soveltavaa lukiokurssia. Ohjatut harjoitukset järjestetään tiistai-, torstai- ja perjantaiaamuisin klo 8-10.

UVA-kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa harjoituksissa ja valmentajan tarkastamaa ja hyväksymää harjoituspäiväkirjaa. Kurssimerkinnän antaa lukion rehtori. 


Sivun alkuun

 


Sivua muokattu viimeksi 3.4.2013 21:47:34