Kivelän koulun järjestyssäännöt

 1. Miksi järjestyssäännöt ovat olemassa
 2. Työpäivän aikataulut
 3. Järjestyssäännöt

 

1. Miksi järjestyssäännöt ovat olemassa

 • Järjestyssääntöjen noudattaminen luo edellytykset positiiviselle työilmapiirille. Ne liittyvät keskeisenä osana myös koulun vastuukysymyksiin. Säännöillä pyritään takaamaan jokaiselle koulussa työskentelevälle turvalliset ja miellyttävät työskentelymahdollisuudet. Tähän pääsemme ottamalla huomioon toisemme, välttämällä häiriöitä ja varomalla vaaratilanteiden aiheuttamista ja riskien ottamista. Samalla pidämme ympäristömme siistinä ja välineet toimintakuntoisina. Koulun säännöt ja niiden noudattaminen luovat pohjaa yhteiskunnassa pärjäämiselle ja työelämämään sopeutumiselle.
 • Sääntöjen on oltava Suomen lakien mukaisia ja ympäristömme toiveet huomioon ottavia. Jos yksittäinen sääntö ei ole perusteltavissa, on sitä muutettava. Sääntöjen noudattamista tulee valvoa ja sääntöjen rikkomisesta on aina seuraamus.
 • Nämä säännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opettajien edustajien kanssa.

 2. Työpäivän aikataulut 

 • Koulu alkaa klo 7.55, jolloin oppilaiden ja opettajien tulee olla valmiina tunnin aloitukseen.
 • Oppitunti kestää 45 minuuttia.
 • Ruokailu on kahdessa vuorossa, alkaen klo 10.45 tai 11.45, kun ruokailuvalvoja ja muu opettaja tulee paikalle avaamaan ruokalan ulko-oven. Ruokailua seuraava tunti alkaa 20 minuuttia yli täyden tunnin. 

     Aikataulu:
    
Päivänavaus 7.55 – 8.05

 1. tunti       7.55 – 8.50
 2. tunti       9.00 – 9.45
 3. tunti     10.00 – 10.45
 4. tunti     11.00 – 11.45 tai 11.20 – 12.05
 5. tunti     12.20 – 13.05
 6. tunti     13.15 – 14.00
 7. tunti     14.15 – 15.00
 8. tunti     15.15 – 16.00
 • Koulualue:
  Koulualueeseen kuuluu koulun tontti, mutta ei paikoitusalue. Välituntialueena on rakennusten rajaama alue pois lukien koulurakennuksen takapiha.

Sivun alkuun >>

3. Järjestyssäännöt

 1. Voimassaolo >>
 2. Työrauha >>
 3. Poissaolot >>
 4. Tupakointi, päihteet ja huumaavat aineet >>
 5. Välitunnin vietto >>
 6. Koulualueelta poistuminen >>
 7. Kiusaaminen
 8. Rehellisyys
 9. Ruokailu
 10. Hyvät käytöstavat
 11. Turvallisuus
 12. Sopimus
 13. Yleiset ohjeet ongelmatilanteiden selvittämiseksi / ratkaisemiseksi
 14. Tärkeitä yhteystietoja

1. Voimassaolo   

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla, koulun alueella, matkalla opetuskohteesta toiseen (esim. urheilukentälle, kirjastoon jne.) sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä toimissa (esim. työharjoittelu, luokkaretket jne.).

 2. Työrauha 

 • Annamme työrauhan oppilaille, opettajille sekä muulle henkilökunnalle, koska jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.S
 • Saavumme tunneille ajoissa ja poistumme välitunnille aikailematta.
 • Vältämme aiheetonta liikkumista ja meluamista tuntien aikana emmekä mene keskeyttämään muita oppitunteja.    
 • Pidämme kännykät, korvalappustereot ja muut oppimista haittaavat välineet repussa tai laukussa.
 • Emme käytä kännykkää tunnilla puhumiseen tai äänittämiseen, emmekä tekstiviestien lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Valokuvaaminen ilman lupaa tunnilla ja välitunnilla ei ole sallittua.
 • Huolehdimme opetusvälineistä ja tehtävistä.
 • Noudatamme annettuja työskentelyohjeita.

 3. Poissaolot  

 • Luvattomia poissaoloja emme hyväksy, sillä opiskelu on vuorovaikutustilanne, joka edellyttää oppitunneille osallistumista.
 • Hyväksyttäviä poissaolon syitä eivät ole esimerkiksi ostosmatka, työtehtävä tai henkilökohtainen syy ilman tarkempaa määrittelyä.
 • Luokanvalvoja voi myöntää luvan poissaoloon pätevästä syystä enintään kolmeksi päiväksi ja rehtori sitä pidemmäksi ajaksi.
 • Lupaa poissaoloon tulee hakea hyvissä ajoin ennen poissaoloa.
 • Jos joudumme lähtemään koulusta kesken koulupäivän, on siihen aina saatava lupa terveydenhoitajalta tai luokanvalvojalta. Tällöin koulusta poistumisesta ilmoitetaan huoltajalle.
 • Huoltaja ilmoittaa jo heti ensimmäisenä poissaolopäivänä poissaolosta kanslian kautta luokanvalvojalle. Tämän lisäksi huoltaja kuittaamalla Wilmaan ilmoittaa poissaolon syyn.
 • Luvattomasta poissaolosta ilmoitetaan kotiin; se aiheuttaa myös ylimääräisiä kotitehtäviä tai tehtävien suorittamista valvonnan alaisena välittömästi koulutyön päätyttyä. Syiden selvittämiseksi myös erityisopettaja, opinto-ohjaaja, apulaisrehtori tai rehtori voivat keskustella asiasta oppilaan kanssa.

 4. Tupakointi, päihteet ja huumaavat aineet   

 • Tupakointi (mukaan lukien sähkötupakka), päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö sekä myös niiden hallussapito on koulussa kielletty (terveydelliset syyt ja mm. tupakkalaki 1.3.1992).
 • Tupakoinnista määrätään säädösten mukainen rangaistus.
 • Päihdyttävistä aineista seuraa aina yhteydenotto kotiin ja ilmoitus terveydenhoitajalle sekä sosiaaliviranomaiselle. Lisäksi annetaan säädösten mukainen rangaistus. Oppilas, vanhemmat ja opettaja kokoontuvat yhdessä keskusteluun.
 • Huumaavista aineista ilmoitetaan aina poliisille ja toimitaan muuten kuten edellä.

 5. Välituntien vietto 

 • Poistumme kaikilla välitunneilla ulos.
 • Ahtaiden tilojen takia sisäilman laatu ja siivous edellyttävät muutoin ulosmenoa välitunnilla.
 • Vesisateella, tuiskulla ja kovalla pakkasella välituntivalvojat antavat luvan olla sisällä.

 6. Koulualueelta poistuminen  

 • Oppilaan turvallisuuden ja koulun vastuukysymysten vuoksi koulualueelta poistuminen on koulutyön aikana kiellettyä, ellei kyseessä ole siirtyminen oppitunnille. Siirtymisellä tarkoitetaan esimerkiksi liikuntapaikalle menoa, lukiolle siirtymistä siellä pidettävien tuntien takia tai opetukseen liittyviä vierailukäyntejä.

 7. Kiusaaminen 

 • Kiusaaminen on kaikissa muodoissaan kielletty, sillä fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus on jokaisen perusoikeus.
 • Kiusaamisen estäminen on kaikkien asia.
 • Luokanvalvoja voi selvittää oman luokkansa tilannetta kiusaamisen suhteen kyselylomakkeella, johon vastataan nimettömänä.

 8. Rehellisyys

 • Emme ota luvatta toisten tai koulun omaisuutta. Kaupassa emme varasta.
 • Jokainen vastaa yhteisestä omaisuudesta. Ilkivallan aiheuttamat kulut vähentävät koulun kehittämisrahaa. Lähtökohtana on aina, että vahingon tekijä vastaa teostaan.
 • Korvaamme sen, minkä tahallisesti tai huolimattomuuttamme rikomme. Ilmoitamme heti, jos jotain särkyy tai katoaa.
 • Emme tuo rahaa tai arvoesineitä tarpeettomasti kouluun. Isot rahasummat voi viedä kanslian holviin. Emme jätä mitään arvokasta naulakkoon tai reppuihin.
 • Epärehellisyys kokeissa on rangaistavaa ja johtaa aina kokeen hylkäämiseen ja myös rangaistukseen.

Sivun alkuun >>

 9. Ruokailu

 • Ruokailutilanteen tulisi olla kaikille miellyttävä tapahtuma.
 • Jätämme ulkovaatteet naulakoihin.
 • Menemme ruokailuun omalla vuorolla ja noudatamme hyviä ruokailutapoja.
 • Lähtiessämme siistimme jälkemme ja palautamme käyttämämme välineet niille kuuluville paikoille.

 10. Hyvät käytöstavat 

 • Käyttäydymme asiallisesti ja toiset huomioon ottaen. 
 • Karkin, purkan ja muiden naposteltavien syöminen tunnilla on huonoa käytöstä, samoin limonadin tai muiden juomien nauttiminen. Siksipä tunnilla syöminen ja juominen ei ole sallittua. 
 • Emme kiroile emmekä käytä loukkaavaa kieltä.
 • Hyväksymme erilaisuuden ja tuemme heikompia tovereitamme.
 • Pidämme huolta yhteisestä työympäristöstämme pitämällä paikat siisteinä ja korjaamalla jälkemme.
 • Ulkovaatteet pidämme niille varatuissa paikoissa.

 11. Turvallisuus

 • Jos on aihetta epäillä, että oppilaalla on joko hallussaan päihdyttäviä tai huumaavia aineita, tai että hän on niiden vaikutuksen alainen, ryhtyy opettaja välittömästi tarvittaviin ja riittäviin toimenpiteisiin. Samoin menetellään, jos oppilas tuo mukanaan vaarallisia välineitä.
 • Noudatamme opettajien antamia työ- ja turvallisuusohjeita.
 • Lumipallojen heittely ei ole sallittua.

 12. Sopimus 

 • Olen lukenut nämä koulun järjestyssäännöt ja sitoudun noudattamaan niitä. Jos en jostakin syystä noudata niitä, olen velvollinen vastaamaan seurauksista, jotka voivat johtaa säädösten mukaisiin rangaistuksiin ja kurinpitotoimiin.
 • Vien nämä säännöt myös kotiin luettavaksi.
 • Tämä sopimus sitoo myös opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa.

 13. Yleiset ohjeet ongelmatilanteiden selvittämiseksi / ratkaisemiseksi

 • Ilmenneisiin sääntörikkomuksiin puututaan aina välittömästi. Ensivaiheessa keskustellaan oppilaan kanssa. Jos rikkeet toistuvat tai ovat vakavia ilmoitetaan asiasta luokanvalvojalle ja tarvittaessa ryhdytään säädösten mukaisiin kurinpitotoimiin. Luokanvalvoja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja järjestää tarvittaessa koululla palaverin, johon huoltaja(t) ja oppilas osallistuvat. 
 • Perusopetuslain mukaisina kurinpitotoimina oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai oppilas jatkaa sääntöjen rikkomista jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.
 • Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
 • Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan tarvittaessa evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

14. Tärkeitä yhteystietoja:

Koulun kanslia

Kanslisti              

Päivi Kilpi         

044 790 6041

Rehtori

Niina Häkkinen

040 8206546 

Erityisopettajat

Sari Kärkkäinen

Tiina Taskinen   

044 797 5562 

 

Marko Issakainen              

044 797 5674 

Kouluterveydenhoitaja

Eija Vauhkonen

044 717 1362

Opinto-ohjaaja

Anu Kemppainen

040 777 3687 

Kasvatustoiminnan ohjaaja

Kai Kärkkäinen

(017) 570 9381 tai 040 838 6300 

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi


 

 

                                                          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhemmpainryhmän suosituksia ja ajatuksia yhteisesti sovittavista asioista kotiin.

 1. Kotiintuloaika               su-to klo 21.00          pe-la klo 22.00   
 2. Nukkumaan menoaika su-to 22.00                pe-la 23.00
 3. Kuvaruudun katselua (tv, videot, pc, netti, pleikkari yms.) 2 t/vrk
 4. Koulussa pidetään rahaa mukana vain poikkeus tapauksessa.
 5. Toisen ihmisen huomioon ottaminen koulussa ja kotona
  - hyvät käytöstavat
  - kielen käyttö
  - kotitöihin osallistuminen
  - yhteiset hetket

Me vanhemmat sitoudumme olemaan aikuisia ja pitämään päätökset, vaikkei se aina niin mukavalle tunnukaan.

 Ajatukset on koottu yhteisten kokoontumisien pohjalta.

 T. Vanhempainryhmä

Sivun alkuun >>


Sivua muokattu viimeksi 23.2.2018 12:49:35