Leppävirran strategia 2017

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Leppävirran strategia 2017 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.12.2013

Päästrategia

  1. Leppävirta on itsenäinen laajenevan Kuopion kaupunkiseudun kunta, joka toimii yhteistyössä talousalueensa kuntien kanssa 
  2. Leppävirta tarjoaa kehittyvän toimintaympäristön yrityksille ja vetovoimaiset työllistymisen ja asumisen mahdollisuudet
  3. Kunnassa edistetään kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia
  4. Kunta panostaa liikuntamahdollisuuksiin, hyvinvointimatkailuun ja terveyden edistämiseen

Visio 2017

Leppävirta on vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta.

Strategia- / painopistealueet

• Asuminen ja elinympäristö
• Elinkeinoelämä ja sen toimintaympäristö
• Kunnalliset palvelut ja henkilöstö
• Konserniohjaus, talous ja palvelusopimukset

Kuntastrategia
pdf Leppavirran strategia 2017

 


Sivua muokattu viimeksi 30.6.2017 7:57:55