13.2.2018

Kunta käynnistää rakennuskantatietojen ajantasaistamisen

Leppävirran kunta selvittää yhteistyössä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Kiinteistövero on kunnalle turvallinen, vakaa ja ennakoitavissa oleva tulonlähde, jonka merkitys on jatkuvasti kasvanut. Leppävirran kunnan kiinteistöverotuotto on ollut vuonna 2016 n. 2,34 milj. euroa. Vuonna 2017 kiinteistöveroa on arvioitu kertyvän yhteensä 2, 500 milj. euroa. Eri syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Osa nykyisistä rekisteritiedoista puuttuvista rakennuksista on sellaisia, jotka eivät ole esimerkiksi rakennusaikaisen tai tämän hetkisen kunnan rakennusjärjestyksen tai jonkin muun syyn vuoksi tarvinneet rakennuslupaa. Edellisistä syistä huolimatta rakennukset saattavat kuitenkin kuulua kiinteistöveron piiriin.

Nyt käynnistyvän hankkeen tavoitteena on kerätä kaikkien Leppävirralla sijaitsevien rakennusten perustiedot ja saattaa rakennus- ja huoneistorekisteri ajan tasalle. Ajantasaiset ja tarkastetut rakennustiedot välitetään edelleen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteriin, mistä ne toimitetaan edelleen Verohallintoon. Tarkoituksena on saattaa Verohallinnon sekä rakennus- ja huoneistorekisterin kiinteistökohtaiset rakennustiedot mahdollisimman yhdenmukaisiksi ja vastaamaan olemassa olevaa tilannetta kiinteistöillä. Kiinteistöinventointi ei kuitenkaan poista verovelvollisen velvollisuutta tarkistaa kiinteistönsä verotuksen pohjana olevia tietoja.

Hankkeeseen liittyen on jo tehty alustava aineistoanalyysi, jonka perusteella tunnistettiin useita painopistealueita, joilla rekisteritietojen puutteiden ja virheiden määrä korostuu. Analyysitulosten osoittama puutteiden ja virheiden suuruusluokka tarkoittaa sitä, että Leppävirran kunnan kiinteistöverotuloista jää nykyisin merkittävä osa perimättä.  Rekisteritietojen ajantasaistamisen kautta kunnalla on mahdollisuus laajentaa tuntuvasti nykyistä kiinteistö-veropohjaa ja kasvattaa kiinteistöverotuloja merkittävästi.

Hankkeen 1. vaiheessa kiinteistöjen inventointityö käynnistyy valtatien 5 varren taajama- ja kyläalueilla eli kirkonkylän keskustaajamassa, Timolassa ja Paukarlahdessa. Varsinaiset mittaustyöt ajoittuvat helmi-maaliskuulle, alustavasti viikoille 7-9 ja 11-13. Maastoselvitystyö ja kiinteistökohtainen rekisteritietojen päivitys tehdään FCG:n ja kunnan henkilöstön yhteistyönä. Mittauskäynnillä kiinteistön alueella käy kaksi konsultin jäsentä ja yksi henkilö kunnan maankäyttö- mittauspalveluista.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Tavoitteena on koko kunnan rakennuskannan vaiheittainen tarkistaminen asukkaiden yhdenvertaisuuden huomioimisen kannalta. 


Sivua muokattu viimeksi